2. Komiteens merknader

       Under arbeidet med denne innstilling har komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Breimo, Fevåg, Frøiland, Gaundal, Gjul og Hegna, fra Senterpartiet, lederen Queseth Haarstad, Enoksen og Giil, fra Høyre, Fatland og Finstad, fra Sosialistisk Venstreparti, Chaffey, fra Kristelig Folkeparti, Frafjord Johnson og representanten Hillgaar, gjennomført høringer med Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Norges Vassdrags- og energiverk (NVE) og Statnett.

       Dok.nr.8:48 (1995-1996) har dessuten vært forelagt Nærings- og energidepartementet som i brev av 11. september 1996 til komiteen har gjennomgått og kommentert premisser og forslag i dokumentet.

       Komiteen er oppmerksom på at dagens punkttariffsystem skal ivareta en rekke kryssende hensyn og interesser. Kostnadselementene i tariffsystemet og fordelingen mellom faste og variable kostnader er til dels knyttet til kompliserte tekniske spørsmål og dels til mer skjønnsmessige vurderinger som også krever faglig innsikt. Komiteen er videre kjent med at det pågår et omfattende arbeid med revisjon av punkttariffsystemet hvor de fleste av de elementer som forslagsstillerne i Dok.nr.8:48 (1995-1996) har tatt opp blir gjort til gjenstand for nye vurderinger. Komiteen vil ellers vise til at spørsmålet om nettariff-utformingen blir gjennomgått som ett av flere elementer i det harmoniseringsarbeidet som innføringen av et felles norsk-svensk kraftmarked har utløst. Komiteen vil i denne sammenheng vise til partienes respektive merknader og forslag i Innst.S.nr.97 (1995-1996), om organiseringen av krafthandelen med Sverige.

       Komiteen viser for øvrig til at forslagsstillerne tar opp forhold som gjelder vektlegging av ulike kostnadselementer knyttet til sentralnettstarifferingen, avveiningsspørsmål knyttet til tariffkostnader i produksjonsnære områder (distriktene) kontra tilsvarende kostnadsnivå for kraftkjøpere sentralt, og kostnadsfordelingen mellom de ulike nettnivåer. Komiteen er likevel oppmerksom på at de største forskjellene i transportkostnader mellom forsyningsområdene er knyttet til kostnadsforskjellene i fordelingsnettet. Dette forholdet er drøftet i andre sammenhenger, og komiteen konstaterer at det tidligere er fremmet ulike forslag som avspeiler partipolitiske skillelinjer i spørsmålet om hvorledes utjevningen av transportkostnadene på landsbasis best kan ivaretas (statsstøtte, organisatoriske tiltak m.m.).

       Komiteen mener at forslagsstillerne i Dok.nr.8:48 (1995-1996) tar opp flere prinsipper og spørsmål som har relevans til de problemstillinger det er naturlig å vurdere når punkttariffsystemet nå blir gjennomgått. Komiteen ser det likevel slik at tariffutformingen for krafttransport skal avspeile en avveining av svært ulike hensyn, samt en avveining mellom enkelthet og kompleksitet. Komiteen finner det derfor vanskelig å gå i dybden på de prinsipper og hovedspørsmål som er tatt opp i dokumentet uten å utvide drøftelsen til også å omfatte flere av de forhold som samlet sett må danne grunnlaget for tariffutformingen. Komiteen mener derfor at dette best kan skje gjennom at Dok.nr.8-forslaget oversendes Regjeringen med anmodning om at de forhold/forslag som er tatt opp blir en del av underlagsmaterialet for det revisjonsarbeidet som er igangsatt bl.a. i NVE. Komiteen vil i den forbindelse vise spesielt til at en samlet komité i Innst.S.nr.121 (1995-1996) tok opp spørsmål knyttet til prising av transport av kraft i produksjonsnære distrikt. Komiteen forutsetter at dette hensynet blir ivaretatt uten at det må oppfattes som et signal om at de andre problemstillingene i Dok.nr.8:48 (1995-1996) skal nedprioriteres.