Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens avgjerd nr. 53/99 av 30. april 1999 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen om finansielle tenester

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 21. oktober 1999

Lars Gunnar Lie

leder

Berit Brørby

ordfører

Siv Jensen

sekretær