Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Ulf Erik Knudsen om valutakompensasjon for studenter som studerer i utlandet

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 1 (2000-2001)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:72 (1999-2000)
  • Dato: 03.10.2000
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetall: 1

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen snarest innføre en permanent ordning der studenter i utlandet skal få full kompensasjon for de tap studentene er påført som følge av svingninger på valutamarkedet."

Valutasvingninger har gitt store utslag for norske utenlandsstudenter, særlig i engelsktalende land siste studieår. Forslagsstillerne finner dette urimelig. Statens lånekasse for utdanning bør f.eks. kunne gi tilsagn om støtte med et kronebeløp som umiddelbart blir konvertert i den aktuelle valutaen. Terminutbetalingene skal alltid foretas i korrekt valuta.

Komiteens merknader

Komiteen viser til at en samlet komité høsten 1998, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (1998-1999), støttet prinsippet om at staten ved Statens lånekasse for utdanning blir belastet eller får gevinsten ved svingninger i valutakursene. Samtidig forutsatte komiteen at en nytt system for beregning og utbetaling av støtte skulle være på plass for studieåret 2000-2001.

Både under budsjettbehandlingen høsten 1999, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (1999-2000), og ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett våren 2000, ble det lagt til grunn at en ny og forbedret modell ("Lånekassens utvidede modell") burde kunne innføres fra studie­året 2000-2001.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til brev fra statsråden, datert 29. september 2000, til komiteen. Lånekassen har fra i år endret rutinene for utbetaling til utenlandsstudenter ved at det nå skjer en etterberegning av kursen både for høst- og vårsemesteret. Tiden mellom beregnings- og utbetalingstidspunktet bør være så kort som mulig. Flertallet mener at også gebyr- og tilleggsstipend må inkluderes i samme modell. Flertallet viser til at en del studenter er nødt til å forholde seg til en annen valuta enn studielandets valuta. For disse bør det avklares hvordan det kan kompenseres for valutasvingningene.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser det som nødvendig at lån, gebyrstipend og andre ytelser fra Statens lånekasse for utdanning blir konvertert til de respektive lands valutaer på faste tidspunkter høst og vår. Studentene vil da få oppgitt sin forventede støtte i valuta. Dette vil medføre at risikoen for senere valutasvingninger bæres av staten og ikke av den enkelte student.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til det som står foran og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument nr. 8:72 (1999-2000) - forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Ulf Erik Knudsen om valutakompensasjon for studenter som studerer i utlandet - vedlegges protokollen.

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 3. oktober 2000

Ranveig Frøiland

leder

Elsa Skarbøvik

ordfører

Rune E. Kristiansen

sekretær