Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen

Dette dokument

Til Stortinget

Etter redegjørelsen for Billighetserstatningsutvalgets arbeid inntatt i St.prp. nr. 23 (1999-2000) har Billighetserstatningsutvalget behandlet 481 saker. Det er innvilget billighetserstatning i 180 saker med til sammen kr 13 925 000. Erstatningsutbetalingene i de enkelte sakene ligger mellom kr 20 000 og kr 200 000.

Utskrift av Billighetserstatningsutvalgets vedtak og dokumentene i samtlige saker følger vedlagt proposisjonen som utrykt vedlegg.

Oslo, i justiskomiteen, den 12. oktober 2000

Kristin Krohn Devoldleder Jørn L. Stangordfører Jan Simonsensekretær