Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Grethe Fossli, Gunnar Halvorsen, Trond Mathiesen og Tore Nordseth, fra Fremskrittspartiet, lederen Hans J. Røsjorde og Per Ove Width, fra Kristelig Folkeparti, Lars Rise og Anne Brit Stråtveit, fra Høyre, Ingvald Godal, og fra Senterpartiet, Gudmund Restad, vil understreke at selv om Statens Kantiner i dag er et statsforetak, er ikke driften av Statens Kantiner en del av statsbudsjettet. Et statsforetak er et eget, om enn noe begrenset, rettssubjekt, og hefter for eksempel for sin egen gjeld. Statsforetaksformen er særlig utformet med tanke på virksomheter som er et ledd i en overordnet sektorpolitisk målsetning, og der staten i praksis ikke kan fri seg helt fra ansvaret for virksomheten. Tradisjonelt har det rådet en oppfatning av at Statens Kantiner representerer slike sektorpolitiske interesser som staten har et særlig ansvar for, av hensyn til personellet i staten og Forsvaret. I en situasjon der de aller fleste kantinekontrakter i staten og Forsvaret er satt ut på anbud, faller noe av grunnlaget for denne argumentasjonen bort. Komiteen mener hensynet til service og velferd for personellet i stat og forsvar i dag hovedsakelig ivaretas av avtalene mellom Forsvaret og de enkelte leverandørene, og ikke først og fremst gjennom utøvelsen av Forsvarsdepartementets eierrolle i styret for Statens Kantiner.

Da Statens Kantiner i 1997 ble omdannet til statsforetak, var bakgrunnen et ønske om å legge til rette for en omstilling til konkurransedyktig virksomhet. Bedriften oppnådde i 1998 et resultat før skatt på 8,8 mill. kroner, mot 5,7 mill. kroner i 1997. Omsetningen har også økt, og veksten har fortsatt i 1999. Resultat før skatt ble da på 11,3 mill. kroner etter at de samlede driftsinntektene var på 376,7 mill. kroner. Samtidig har antall ansatte gått ned. Ved utgangen av 1998 var antall fast ansatte i Statens Kantiner 652, noe som er en nedgang på 41 i forhold til 1997. Ved utgangen av 1999 hadde Statens Kantiner totalt 572 ansatte. Komiteen understreker at dette gjenspeiler en betydelig produktivitetsforbedring. Omdanningen til statsforetak og målrettet innsats innen organisasjonsutvikling og effektivisering har gitt gode resultater. Komiteen mener at Statens Kantiner etter tre år har gjennomført en vellykket omstillingsprosess til en konkurransedyktig bedrift.

Komiteen er kjent med at Statens Kantiner i 1999 sendte et brev til Forsvarsdepartementet med ønske om å bli omgjort til aksjeselskap. Bakgrunnen for dette var et enstemmig styrevedtak i Statens Kantiner i oktober 1999 om at man ønsket å bli et fullverdig rettssubjekt og en selvstendig bedrift etter å ha demonstrert en vellykket omstilling.

Komiteen støtter på denne bakgrunn forslaget om å omgjøre Statens Kantiner til aksjeselskap.

Komiteen vil peke på at hovedoppgaven til Statens Kantiner har vært å tilby kantine- og serveringstjenester for ansatte og andre tjenestegjørende i staten. Dette er fremdeles hovedoppgaven til foretaket. Markedet for kantine- og cateringtjenester preges likevel nå i økende grad av private aktører. Strategiske oppkjøp og de private aktørenes målsetting om å vinne betydelige deler av markedet preger nå utviklingen i bransjen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til at Statens Kantiner i henhold til vedtektenes § 9 på forretningsmessig grunnlag har plikt til å legge inn tilbud på oppdrag i Forsvaret som omfattes av formålet.

Flertallet viser til at aksjeloven ikke inneholder noen bestemmelser som tilsier at tilbudsplikten i § 9 ikke kan videreføres. Flertallet går derfor inn for at vedtektenes § 9 videreføres ved en omdannelse til aksjeselskap.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at kantinedrift verken bør eller skal være et statlig anliggende. En naturlig oppfølging av at Regjeringen fremmer forslag om omorganisering av Statens Kantiner til aksjeselskap må være at aksjene selges.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

"Stortinget gir Regjeringen fullmakt til å selge aksjene i Statens Kantiner AS."