Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Gunnar Halvorsen om end­ring av Grunnloven § 59 (Tildeling av distrikts­mandat)

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Ovennevnte grunnlovsforslag som er fremmet av Gunnar Halvorsen, går ut på at et parti må ha en oppslutning på minst 4 pst. på landsbasis for å få distriktsmandat ved stortingsvalg, bortsett fra valgdistrikt hvor partiet har fått minst 12 pst. av stemmene.

Mønster for forslaget er det svenske systemet for valg til Riksdagen, hvor hovedregelen er at bare par­tier som har fått minst 4 pst. av stemmene i hele riket, deltar i fordelingen av mandatene. Denne sperren gjelder både for de faste valgkretsmandatene og utjevningsmandatene. Et unntak gjelder for parti som har fått minst 12 pst. av stemmene i en valgkrets, det­te partiet deltar i fordelingen av de faste valgkrets­mandatene fra denne valgkretsen, men deltar ikke i konkurransen om utjevningsmandatene.

Forslagsstilleren fremmer følgende forslag:

"§ 59 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 12 Procent af det samlede Stemmetal."

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Berit Brørby, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og lederen Lodve Solholm, fra Høyre, Per-Kristian Foss, fra Sosialistisk Venstreparti, Inge Ryan, fra Kristelig Folkeparti, Ola T. Lånke, og fra Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, viser til det fremsatte forslag som innebærer at det skal kreves minst 4 prosent av avgitte stemmer på landsbasis for å få et distriktsmandat. Dette ville i tilfelle bety at en representant med tilstrekkelig antall stemmer i et fylke til mandat, ikke skulle ha rett til sete i Stortinget fordi den listen han representerer ikke har tilstrekkelig støtte i landet for øvrig, eller fordi partiet kanskje ikke stiller liste i mange fylker.

Komiteen finner en slik bestemmelse urimelig og anbefaler at forslaget ikke bifalles.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument nr. 12:20 (2003-2004) - om grunnlovsforslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59 (Tildeling av distriktsmandat) - bifalles ikke.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 8. mai 2007

Lodve Solholm

leder

Carl I. Hagen

ordfører