13. Landbruks- og matdepartementet

13.1 Kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet

13.1.1 Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorgan

Samandrag

Landbruks- og matdepartementet forvalter en rekke eiendommer og en betydelig bygningsmasse som krever vedlikehold. Det er behov for å ruste opp og ta igjen vedlikeholdsetterslep i en del av Landbruks- og matdepartementets bygg som disponeres av Bioforsk. Det foreslås en økning på 1,8 mill. kroner, med inndekning i tilsvarende økning av kap. 4100 post 40 Salg av eiendom.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

13.2 Kap. 1115 Mattilsynet

13.2.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås nedsatt med 5 mill. kroner som flyttes til ny post 22.

Flyttingen er knyttet til dekking av reguleringspremie.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

13.2.2 Post 22 (Ny) Reguleringspremie til KLP og andre pensjonskasser

Samandrag

I budsjettet for 2007 ble det bevilget 5 mill. kroner til Mattilsynet til dekking av reguleringspremie på kap. 1115 post 1. Mattilsynets kostnader knyttet til dekking av reguleringspremien i 2007 anslås nå til 20 mill. kroner. Bevilgningen til dette formålet under kap. 1115 post 1 på 5 mill. kroner er foreslått flyttet over på ny post 22. I tillegg foreslås en økning på 15 mill. kroner som følge av økte anslag.

Posten foreslås bevilget med 20 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

13.3 Kap. 1139 Genressurser, miljø- og ­ressursregistreringer

13.3.1 Post 70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak

Samandrag

I 2005 ble et samarbeidsprosjekt mellom Statens forurensningstilsyn og Landbruks- og matdepartementet om opprensking i DDT-deponier i tilknytning til skogplanteskoler sluttført. I avslutningsfasen ble man klar over at det i Ørsjøen, i nærheten av Prestebakke skogplanteskole, var en betydelig DDT-forurensing. Det er enighet om at det også her må gjøres tiltak.

Landbruks- og matdepartementets andel av kostnadene til dette tiltaket er beregnet til om lag 1 mill. kroner, og det foreslås derfor å øke kap. 1139 post 70 med 1 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon av kap. 1149 post 71.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

13.4 Kap. 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

13.4.1 Post 71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

Samandrag

Posten foreslås redusert med 1 mill. kroner, mot en økning på 1 mill. kroner på kap. 1139 post 70.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

13.5 Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruks­avtalen m.m.

13.5.1 Post 50 Fondsavsetninger

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Dokument nr. 8:79 (2006-2007) fra Høyre om en fremtidsrettet jordbrukspolitikk der en alternativ kurs for norsk jordbruk trekkes opp. Disse medlemmer ønsker en ny kurs i jordbrukspolitikken der overføringene til jordbruket over tid reduseres samtidig som bøndenes inntektsmuligheter bedres gjennom at reguleringer fjernes og eiendomsretten styrkes. På denne bakgrunn ønsker disse medlemmer å prioritere ubrukte midler på årets budsjett på 172 mill. kroner og redusere inneværende års budsjett til jordbruksavtale med 500 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår derfor å redusere bevilgningen med 80 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

80 000 000

fra kr 751 003 000 til kr 671 003 000"

13.5.2 Post 70 Markedsregulering, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 1150 post 50 og foreslår å redusere bevilgningen med 5,168 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

70

Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med

5 168 000

fra kr 201 000 000 til kr 195 832 000"

13.5.3 Post 73 Pristilskudd, overslagsbevilgning

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 1150 post 50 og foreslår å redusere bevilgningen med 100 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

100 000 000

fra kr 2 077 316 000 til kr 1 977 316 000"

13.5.4 Post 74 Direkte tilskudd, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 1150 post 50 og foreslår å redusere bevilgningen med 381,7 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

74

Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med

381 700 000

fra kr 6 714 969 000 til kr 6 333 269 000"

13.5.5 Post 77 Utviklingstiltak, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 1150 post 50 og foreslår å redusere bevilgningen med 22,313 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

77

Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med

22 313 000

fra kr 227 430 000 til kr 205 117 000"

13.5.6 Post 78 Velferdsordninger, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 1150 post 50 og foreslår å redusere bevilgningen med 82,754 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

78

Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med

82 754 000

fra kr 1 609 154 000 til kr 1 526 400 000"

13.6 Kap. 4100 Landbruks- og matdepartementet

13.6.1 Post 40 (Ny) Salg av eiendom

Samandrag

Det er inngått kontrakter om salg av to boliger ved Bioforsk Vest Ullensvang, som vil gi en inntekt på 1,8 mill. kroner.

Det foreslås derfor en bevilgning på 1,8 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

13.7 Kap. 5652 Innskuddskapital i Statskog SF

13.7.1 Post 85 Utbytte

Samandrag

Det endelige regnskapet for Statskog SF for 2006 viser et resultat etter skatt på 6,983 mill. kroner. Dette er en betydelig nedgang fra 2005, hvor resultat før skatt var 35 mill. kroner, i tråd med resultatet de foregående år. Viktige årsaker til resultatet i 2006 er gått ned er etablering av Finnmarkseiendommen med påfølgende generelt bortfall av resultat fra Finnmark, og ekstrakostnader knyttet til omstilling.

Gjeldende utbyttepolitikk gir et utbytte for 2006 på 5,2 mill. kroner (75 pst. av resultatet). Dette er 3,3 mill. kroner lavere enn forventningen på 8,5 mill. kroner som er budsjettert i St.prp. nr. 1 (2006-2007). Det foreslås derfor at kap. 5652 post 85 reduseres med 3,3 mill. kroner fra 8,5 mill. kroner til 5,2 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

13.8 Andre saker

13.8.1 Hanngrisforskning

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Stortinget i 2002 ved behandlingen av Ot.prp. nr. 36 (2001-2002) vedtok å forby kastrasjon av hanngris. Det er senere lagt til grunn i en kongelig resolusjon av 19. april 2002 at forbudet skal tre i kraft fra 1. januar 2009. Disse medlemmer viser til at det gjennomføres et omfattende forskningsprogram ut 2008 men at videre forskning på dette bør skje på et internasjonalt nivå. Disse medlemmer viser til at en evaluering av den pågående forskningen i hanngrisprogrammet fastslår at det ikke vil være mulig å fjerne problemene innenfor den fastsatte fristen innen 2009.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen oppheve den kongelige resolusjonen av 19. april 2002 som fastsetter at forbudet mot kastrasjon av hanngris skal gjelde fra 1. januar 2009."

13.8.2 Nasjonal plattform for alternativ til bruk av dyr i forskning

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

13.8.3 Veterinærinstituttet/VESO

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

13.8.4 Bioforsk Lab

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

13.8.5 Bioenergiprosjekt

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

13.8.6 Eiendomssalg i Skedsmo kommune

Saammendrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa, jf. forslag til vedtak XIII.2 under kapittel 21 Tilråding frå komiteen.

13.8.7 Innskuddskapital i Statskog SF

Samandrag

Det vises til proposisjonen for omtale av saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.

13.8.8 Oppfølging av E. coli-saken

Samandrag

I 2006 opplevde Norge et alvorlig sykdomsutbrudd forårsaket av E. coli O:103. Utbruddet rammet hovedsakelig barn og ett barn døde. Smittekilden var spekepølse produsert av sauekjøtt infisert med E. coli O:103.

Landbruks- og matministeren og helse- og omsorgsministeren orienterte Stortinget 28. mars 2006. Det ble varslet at Regjeringen ønsket en bred evaluering av saken i etterkant. Regjeringen oppnevnte 12. mai 2006 et utvalg som fikk i oppdrag å evaluere hvordan saken ble håndtert av myndighetene, næringen og media.

Det vises til proposisjonen for redegjørelse for saken.

Merknader frå komiteen

Komiteen tek omtalen til orientering.