3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

St.meld. nr. 36 (2006-2007) - økt rekruttering av kvinner til Forsvaret - vedlegges protokollen.