Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor

Dette dokument

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 4. juli 2008 å endre vedlegg IX til EØS-avtalen til å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv 92/49/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/48/EF om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor.

Ettersom gjennomføringen i norsk rett krever lovendring, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd.

Beslutningen i EØS-komiteen og direktiv 2007/44/EF i uoffisiell oversettelse til norsk følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

1.2 Nærmere om direktivet

Direktivet innebærer formelt endringer i direktivene 92/49/EØF (tredje skadeforsikringsdirektiv), 2002/82/EF (livsforsikringsdirektivet), 2004/39/EF (direktiv om markeder i finansielle instrumenter), 2005/68/EF (gjenforsikringsdirektivet) og 2006/48/EF (revidert bankdirektiv). Direktivet stiller noe endrede krav til den egnethetsvurderingen som kompetente myndigheter skal foreta av oppkjøper ved oppkjøp og fusjoner i finanssektoren, krav om tidsfrist for vurderingen, og krav til de kriterier som myndighetene kan legge til grunn ved egnethetsvurderingen.

Direktivet fastsetter myndighetenes vurderingsperiode til å være maksimalt 60 arbeidsdager. Tidsfristen kan avbrytes én gang med inntil 20 arbeidsdager for å innhente ytterligere informasjon. Tidsfristen kan imidlertid avbrytes med inntil 30 arbeidsdager der i) oppkjøper er hjemmehørende utenfor EU/EØS, eller ii) der oppkjøper hjemmehørende i EU/EØS ikke er et selskap underlagt tilsyn. Dersom kompetente myndigheter ikke har gitt konkret avslag på søknad innen fristen, skal en søknad anses som godkjent.

Direktivet innebærer videre at egnethetsvurderingen av oppkjøper skal gjennomføres etter følgende kriterier: oppkjøpers omdømme, omdømmet og erfaring til ledelsen av selskapet etter transaksjonen, oppkjøpers finansielle soliditet, sannsynlighet for overholdelse av de aktuelle EU-direktiver, og risikoen for pengehvitvasking og finansiering av terrorisme. Myndighetene kan kun avslå en søknad etter en vurdering av de gitte kriterier, eller dersom myndighetene ikke har fått all den nødvendige informasjon som det er bedt om.

1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas ikke å ha store økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndighetene eller næringslivet. Det antas imidlertid at myndighetenes rutiner ved konsesjonsbehandlingen må legges om noe, blant annet ved klarere krav til tidsfrist for Kredittilsynets tilråding overfor Finansdepartementet, for å sikre forsvarlig saksbehandlingstid i besluttende myndighetsorgan. Som følge av den reduserte tiden myndighetene har til å foreta egnethetsvurderingen, vil behandlingen av slike saker i større grad måtte prioriteres på bekostning av andre saker.

Gjennomføring av direktivet og tilsvarende EØS-regler vil i første rekke skape større klarhet og forutsigbarhet for markedsaktører som ønsker å kjøpe seg opp i selskap innen finansiell sektor, da deres søknader i større grad enn etter gjeldende regler må avgjøres innen konkrete frister og vurderingen skje etter bestemte kriterier. Myndighetenes mulighet for skjønnsutøvelse innsnevres tilsvarende, men bruk av skjønn utelukkes ikke. Selv om egnethetsvurderingen skal skje i henhold til en uttømmende liste med kriterier, åpner kriteriene i seg selv for utøvelse av skjønn.

1.4 Vurdering og tilråding

Regjeringen tilrår at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Alf E. Jakobsen, Rolf Terje Klungland, Torgeir Micaelsen, lederen Reidar Sandal, Eirin Kristin Sund og Marianne Aasen, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Svein Flåtten, Michael Momyr og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Magnar Lund Bergo og Heikki Holmås, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, og fra Venstre, Lars Sponheim, viser til at EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor, krever Stortingets samtykke på grunnlag av Grunnloven § 26 annet ledd, jf. EØS-avtalen art. 103.

Komiteen har forelagt innstillingsutkastet for utenrikskomiteen, som opplyser at den ikke har merknader til utkastet til innstilling.

Komiteen slutter seg til Regjeringens forslag.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor.

Oslo, i finanskomiteen, den 23. oktober 2008

Reidar Sandal

Alf E. Jakobsen

leder

ordfører