Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 20. november 2008

Anne Marit Bjørnflaten

Hilde Magnusson Lydvo

leder

ordfører