Tilråding frå komiteen

Komiteen har elles ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjere slikt

vedtak:

Stortinget samtykkjer i at prosjektet rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbygging – blir gjennomført basert på revidert kostnadsoverslag.