4. Tilråding frå komiteen

Komiteen viser til meldinga og til merknadene, og rår Stortinget til å gjere slikt

vedtak:

St.meld. nr. 35 (2007–2008) – Om mål og meining – ein heilskapleg norsk språkpolitikk – vert å leggje ved protokollen.