Brev frå Olje- og energidepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen, datert 21. januar 2010

Vedrørende Representantforslag 32 S (2009–2010) om nedsettelse av et ekspertutvalg for å utrede fremtidens teknologi for fremføring av elektrisk strøm

Jeg viser til Rep.forslag nr. 32 S (2009–2010) fra stortingsrepresentantene Bjørn Lødemel, Nikolai Astrup, Øyvind Halleraker, Ivar Kristiansen og Siri Meling oversendt 18. desember 2009. Representantene fremmer følgende forslag:

Stortinget ber Regjeringa oppnemne eit fagleg utval som skal gå gjennom ulike teknologiske løysingar som kan gje ei sikker og meir skånsam kraftoverføring gjennom sårbare naturområder i framtida, herunder bruk av jord- og sjøkabel, og leggje fram sine tilrådingar for Stortinget innan utgangen av 2011.

Som representantene påpeker står vi foran en periode med behov for vesentlige investeringer i sentralnettet. Dette er nødvendig både av hensyn til forsyningssikkerheten og for å legge til rette for utbygging av fornybar energi. Samtidig er det viktig at denne utbyggingen og opprustingen av kraftledningsnettet gjøres så skånsomt som mulig av hensyn til andre miljø- og samfunnsinteresser. Derfor la jeg i Ot.prp. nr.62 (2008–2009) frem en strategi for økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker. Denne ble vedtatt av et samlet Storting gjennom Innst. O. nr. 104 (2008–2009) og Besl. O. nr. 107 (2008–2009) i juni 2009. Til grunn for strategien lå en grundig gjennomgang av hvordan kraftledninger planlegges og konsesjonsbehandles, og en evaluering av hva som kunne gjøres enda bedre. Utvikling av ny overføringsteknologi og hvordan dette følges opp ble også vurdert.

Jeg legger til grunn at NVE til enhver tid holder seg oppdatert på teknologiutviklingen og det arbeidet Statnett og andre nettselskaper gjør i samarbeid med leverandørindustrien, forskningsmiljø og andre tiltakshavere. Statnett deltar i en rekke kabelutviklingsprosjekter i samarbeid med både FoU-miljøer og kabelleverandører, samt er aktive i internasjonale fora. Jeg merker meg at Statnett i konkurranse med andre har blitt valgt ut som leverandør av konsulenttjenester til eksterne kabelprosjekter i utlandet. Ormen Lange er også et eksempel på at Statnett og norske miljøer hevder seg innen kabelteknologi. Her ble verdens første 420 kV plastisolerte (PEX) kabel lagt.

Både gjennom saksbehandling av enkeltsaker og gjennom FoU-prosjekter, bidrar NVE aktivt til å fremme løsninger for fremtidens kraftoverføring. FoU-prosjekter initiert av NVE har allerede medført mer bruk av kamuflerende tiltak. Det kan nevnes spesielt at Statnett og BKK har startet arbeid med å utvikle landskapstilpassede master. Gjennom konsesjonsvilkårene bidrar NVE til utvikling av nye løsninger og FoU-prosjekter i regi av bransjen. Et eksempel på dette er bruk av mindre synlige isolatorer. NVE er også deltaker i prosjekter som ser på ulike biologiske og økologiske aspekter ved kraftledningsbygging for å finne frem til miljøtilpassede løsninger. Når det gjelder FoU-aktiviteter vil jeg også vise til kraftledningsstrategien i Ot.prp.nr.62 (2008–2009) som omtaler prosjekter under RENERGI og Centre for environmental design of renewable energy (CEDREN).

Utvikling i teknologi for kraftoverføring gir nye muligheter innen mer skånsom fremføring av kraftlinjer. Samtidig er det som forslagstillerene selv påpeker viktig at dette arbeidet ikke går på bekostning av nødvendig utbygging av nettet bl.a. av hensyn til forsyningssikkerhet. I kraftledningsstrategien er det understreket at Statnett og andre nettselskaper skal være pådrivere for utvikling og kvalifisering av ny teknologi. Samtidig må viktige sentralnettsforsterkninger baseres på teknologi som er tilstrekkelig kvalifisert og hvor risikoen for feil er akseptabel. Utviklingen på dette området må gjøres trinnvis og med et langsiktig perspektiv.

Min vurdering er at intensjonen i forslaget er ivaretatt gjennom det arbeidet som NVE, Statnett, andre norske nettselskap og FoU-miljøer utfører. Jeg ser ikke behov for å opprette et nytt utvalg på dette området.