Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Lillian Hansen, Arne L. Haugen, Ingrid Heggø og lederen Terje Aasland, fra Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold, Harald T. Nesvik og Torgeir Trældal, fra Høyre, Svein Flåtten, Frank Bakke Jensen og Elisabeth Røbekk Nørve, fra Sosialistisk Venstreparti, Alf Egil Holmelid, fra Senterpartiet, Irene Lange Nordahl, og fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, viser til proposisjonen hvor det fremmes forslag om at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å delta proratarisk i en kapitalutvidelse på ca. 10 mrd. kroner i Norsk Hydro ASA (Hydro) på visse vilkår. Det legges i proposisjonen videre frem forslag om at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å stemme for en rettet egenkapitalutvidelse mot Vale S.A. (Vale) som gjør at eksisterende aksjonærer utvannes, slik at statens eierandel i Hydro reduseres til ca. 34,5 pst, likeledes at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å utgiftsføre kjøp av aksjer i Hydro innenfor dagens fullmakt, slik at statens eierandel over tid kan økes til 39,9 pst.

Komiteen viser til St.meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap samt Innst. S. nr. 163 (2006–2007). Der fremkommer det at selskapet er kategorisert som et selskap der staten har forretningsmessige mål med eierskapet. Dokumentet Regjeringens eierpolitikk, som beskriver målesettingen med statens eierskap i Norsk Hydro ASA etter fisjonen av olje- og gassvirksomheten til Statoil ASA, sier følgende:

«Norsk Hydro ASA er et av Norges største industriselskap og en stor aktør i aluminiumsmarkedet. Regjeringen mener staten bør ha en høy eierandel i Norsk Hydro ASA for å sikre industriell kompetanse, arbeidsplasser og forvaltning av store norske naturressurser. I tillegg er det et selvstendig mål å bidra til økonomisk lønnsom videreforedling i Norge. Det er også viktig å opprettholde hovedkontorfunksjoner og forsknings- og utviklingsoppgaver i Norge»

Komiteen vil vektlegge at det er et mål at Hydro opprettholder og utvikler sin industrielle posisjon innenfor produksjon av energi og aluminium. Komiteen er av den formening at Hydro på denne bakgrunn bør inneha en internasjonal posisjon av betydning. Komiteen har merket seg at den foreslåtte kapitalforhøyelsen med en påfølgende realisering av den undertegnede kjøpsavtalen med Vale imøtekommer dette. Komiteen vil særskilt fremheve den industrielle betydningen av at Hydro gjennom oppkjøpet sikrer / får kontroll på råvaresituasjonen, noe som også kan styrke grunnlaget for selskapets videre virksomhet i Norge.

Generelt

Komiteen viser til at Hydro har vært et sentralt industriselskap gjennom industrialiseringen av Norge og har gjennom dette også en sterk nasjonal betydning. Komiteen konstaterer at selskapet har en aktiv ekspansjonsstrategi innenfor produksjon av aluminium, og vektlegger dette som positivt.

Komiteen vil understreke betydningen av at selskapet utvikler og ivaretar sin aktivitet i Norge.

Komiteen viser til at aluminium, med sine egenskaper, er et metall som det etter selskapets egne vurderinger er grunn til å tro at markedet kommer til å etterspørre i større omfang i tiden framover. Ved bruk av aluminium innenfor nye anvendelsesområder kan dette bety bedre og mer miljøriktige løsninger og konstruksjoner innenfor en rekke områder.

Komiteen har merket seg at den internasjonale konkurransen om bauksitt som råstoff til aluminiumsproduksjon har vært økende. Komiteen har videre merket seg at Hydro har hatt en råvaresituasjon som etter selskapets egne vurderinger ikke er tilfredsstillende, og at en overtakelse av aluminiumsvirksomhet fra Vale vil gi en tilfredsstillende råvaresituasjon. Komiteen mener det vil være av stor betydning for selskapets videre utvikling at det er god kontroll i alle deler av verdikjeden, herunder en tilfredsstillende råvaresituasjon.

Komiteen mener hensynet til klimautfordringene tilsier at den tradisjonelle industrien globalt må redusere CO2-fotavtrykket i sluttproduktet. Komiteen mener aluminium produsert på fornybare energikilder og optimale produksjonslinjer vil ha fortrinn i årene fremover. Komiteen mener derfor det er en styrke at Hydro innehar en posisjon også innenfor fornybar energiproduksjon.

Finansiering

Komiteen har merket seg at oppgjøret gjennomføres etter omfattende transaksjoner gjengitt i proposisjonen. Komiteen merker seg videre at transaksjonene er godkjent av Hydros og Vales styrer samt Hydros bedriftsforsamling. Komiteen har ingen innvendinger til den finansieringsmodell som er foreslått for oppkjøpet.

Statens eierskap og Vales eierposisjon

Komiteen har merket seg at statens eierandel i forbindelse med oppkjøpet og den foreslåtte finansieringsmodellen reduseres fra 43,82 pst. til ca. 34,5 pst. Likeledes får Vale en aksjepost på 22 pst. Vales eierandel kan ikke, gjennom avtale, overstige 22 pst. med mindre Hydro og Vale er enige om dette.

Komiteen mener at en redusert eierposisjon kan aksepteres og må ses i sammenheng med at selskapets industrielle mulighet styrkes.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, viser videre til proposisjonen hvor regjeringen ber om fullmakt til at Nærings- og handelsdepartementet over tid kan øke statens eierandel i Norsk Hydro ASA til 39,9 pst. og slutter seg til dette.

Komiteen har merket seg at statens eierskap og eierposisjon i Hydro har basis i forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontor. Komiteen er enig i dette og vil derfor understreke at statens eierskap i Hydro må sikre, som minimum, negativt flertall.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, vil videre vise til at en styrket eierposisjon utover 34,5 pst. vil styrke handlingsrommet dersom det eventuelt skulle foretas ytterligere industrielle disponeringer i selskapet i framtiden.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre samtykker ikke til å gi Nærings- og handelsdepartementet budsjettfullmakt til, over tid, å kunne kjøpe seg opp og ved dette øke statens eierandel i Norsk Hydro ASA til 39,9 pst. Disse medlemmer ser det som positivt at det åpnes for flere private aktører på eiersiden som kan være med å styrke selskapets kompetanse samt bidra til å videreutvikle selskapets strategier for virksomheten. Ved å beholde en eierandel over 34 pst., vil dette være tilstrekkelig for å kunne ivareta norske interesser gjennom negativt flertall. Dette gjelder i viktige saker som hovedkontorplassering samt andre vedtak som krever 2/3 flertall.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn stemme imot forslag til tilråding romertall IV og V.

Disse medlemmer mener det nå er en riktig anledning til å redusere det tunge statlige eierskapet i Norsk Hydro. En redusert statlig eierposisjon vil gjøre selskapet mer attraktivt for private investorer. Transaksjonen med Vale viser nettopp at betydelige internasjonale aktører finner et selskap med redusert statlig eierposisjon fremtidig interessant.

Selskapets strategi

Komiteen viser til proposisjonen hvor selskapets strategi fremkommer. Komiteen har ingen direkte merknader til denne. Komiteen vil allikevel legge vekt på den betydning Hydro har i nasjonal sammenheng. Fornyelse og utvikling av produksjonslinjer nasjonalt vil være av betydning for selskapets naturlige nasjonale tilknytning over tid. Komiteen forventer derfor at selskapet vektlegger dette området i sin tilnærming til fastsatt strategi.

Komiteen vil også vektlegge betydningen av at oppkjøpet ikke medfører en svekket etablering og/eller utvikling av strategisk beslutningskompetanse i Norge.

Komiteen viser til at Norsk Hydro gjennom sin svært lange virksomhet i Norge har vist at selskapet prioriterer og har hatt strategier på å benytte norsk energi og norske ressurser til produksjon og videreforedling her i landet. Gjennom slike strategier og gjennom et delvis statlig eierskap har selskapet vært et av flaggskipene i norsk industri.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil imidlertid understreke at selskapets investeringsbeslutninger med hensyn til produksjon og utvikling i vårt land eller i utlandet alltid vil være avhengig av de rammevilkår selskapet må arbeide under i Norge.

Utbyttepolitikk

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, har merket seg at Hydros utbyttepolitikk er gjengitt i proposisjonen og baseres på selskapets årsrapport hvor det blant annet står følgende:

«Den nåværende utbyttepolitikk i Hydro er at utbytte til våre aksjonærer skal utgjøre om lag 30 pst. av selskapets nettoresultat over tid.»

Flertallet legger til grunn at denne vurderingen ikke endres gjennom oppkjøpet.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre vil understreke at det er selskapets styre som til enhver tid er ansvarlig for utbyttepolitikken og forslag til årlig utbytte, og at det er et flertall av aksjonærene i generalforsamlingen som vedtar utbyttene.

Øvrige forhold

Komiteen anser samlet sett oppkjøpet som en særdeles viktig og godt begrunnet strategisk industriell posisjonering av selskapet.

Komiteen forventer at selskapet har et særskilt fokus knyttet til det samfunnsansvar som påhviler selskapet, herunder miljøhensyn, etikk, samarbeid med fagforeninger og arbeidstakerrettigheter. Ved uttak av naturressurser er det spesielt viktig å ha fokus på miljøkonsekvenser. Komiteen vil også legge til grunn at selskapet fortsatt har et sterkt fokus på utvikling av miljøteknologi og nye produksjonsmuligheter.