Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Dette dokument

  • Innst. 405 S (2010–2011)
  • Kildedok: Meld. St. 18 (2010–2011), kapittel 6
  • Dato: 07.06.2011
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 7. juni 2011

Dagrunn Eriksen

Hadia Tajik

fung. leder

ordfører