Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 2,54 mill. kroner mot at bevilgningen over post 70 reduseres tilsvarende. Bevilgningen dekker driftsutgifter til forvaltning av prosjekter knyttet til Partnerskap under den nordlige dimensjon og Barentsrådets helse- og sosialprogram.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Tilskudd

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 2,54 mill. kroner mot at bevilgningen over post 21 økes tilsvarende. Det vises til omtale under post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.