15.6 Kap. 5652 Innskuddskapital i Statskog

Post 85 Utbytte

Sammendrag

Utbyttepolitikken for Statskog SF er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, jf. St.prp. nr. 1 (2001–2002). Vedtak om utbytte blir gjort på ordinært foretaksmøte i løpet av første halvår etter resultatåret. Ordinært utbytte blir satt til 75 pst. av årsresultatet i konsernet inntil utbyttet tilsvarer statens innlånsrente multiplisert med den gjennomsnittlige bokførte egenkapitalen til konsernet. Statens innlånsrente for 2010 er satt til 3,08 pst. i henhold til rundskriv R-1/2011 fra Finansdepartementet.

I Prop. 1 S (2010–2011) er det budsjettert med et utbytte fra Statskog for 2010 på 5 mill. kroner. I forbindelse med Statskog SFs kjøp av Borregaard skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS i desember 2010 vedtok Stortinget en kapitalforhøyelse i Statskog SF på 1 250 mill. kroner, jf. Prop. 11 S (2010–2011). For å komme fram til et riktig grunnlag for utbytteberegningen er det for 2010 tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig egenkapital før og etter den betydelige kapitalforhøyelsen i Statskog SF. Deretter er det beregnet et veid gjennomsnitt av egenkapitalen. Statskog SFs årsresultat ble 30 mill. kroner etter skatt for 2010. Utbyttepolitikken gir grunnlag for et utbytte på 11,3 mill. kroner i 2011. Dette innebærer en økning på 6,3 mill. kroner i forhold til Prop. 1 S (2010–2011).

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 5652 post 85 økes med 6,3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre tar regjeringens utbytteberegning i 2011 for Statskog til orientering, men vil vise til sine merknader i Innst. 153 S (2010–2011) hvor det forretningsmessige grunnlaget for kjøpet av Borregård skoger ble trukket i tvil. Disse medlemmer viser videre til at statsråden i sitt brev av 2. desember 2010 til Stortinget understreker at avkastningskravet for Statskog må gjennomgås som følge av dette kjøpet. Disse medlemmer forventer at en slik gjennomgang skjer i forbindelse med budsjettproposisjonen for 2012.