19.12 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på kapittel 2309 Tilfeldige utgifter, post 1 Driftsutgifter skal stå som motpost til tilleggsbevilgninger knyttet til blant annet forhandlinger hvor staten er part, herunder til lønnsoppgjøret for statsansatte, regulering av pensjoner mv. i folketrygden og takstforhandlinger for privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer, og til uforutsette utgifter. Videre skal bevilgningen dekke utbetalingene til rettferdsvederlag. Bevilgningen utgjør i saldert budsjett 9 773,0 mill. kroner.

Lønnsvekstanslaget fra 2010 til 2011 er økt fra 3 1/4 pst. i nasjonalbudsjettet 2011 til 3,9 pst. nå. Det innebærer at utgiftene i 2011 som følger av lønnsoppgjøret i staten og reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden blir høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. I tråd med retningslinjene for reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden må det i årets trygdeoppgjør gis etterslepskompensasjon for høyere lønnsvekst i 2010 enn lagt til grunn i fjorårets trygdeoppgjør. I trygdeoppgjøret i fjor ble det lagt til grunn en lønnsvekst fra 2009 til 2010 på 3 1/4 pst. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslår nå at lønnsveksten ble 3 3/4 pst. Som følge av nye anslag for lønnsveksten i 2010 og 2011 anslås utgiftene knyttet til lønnsoppgjøret i staten og trygdeoppgjøret i 2011 om lag 2,9 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2011 i fjor høst. Stortingsproposisjoner om bevilgningsendringer i tilknytning til lønns- og trygdeoppgjørene vil bli fremmet senere i vår.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 med 2 900,0 mill. kroner, til 12 673,0 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslaget om å innføre nøytral moms i statsforvaltningen. Innsparingspotensialet i statlig forvaltning er betydelig. Disse medlemmer viser videre til at regjeringen Bondevik II i sitt siste budsjettopplegg foreslo å innføre en ordning med nøytral moms i statsforvaltningen. I 2008 ble det framlagt rapporter om at Helse Sør-Øst kan spare 720 mill. kroner dersom private bedrifter får lov til å konkurrere om ikke-medisinske tjenester som renhold, snømåking og matlaging ved de tre største sykehusene i Oslo. En forutsetning for at en slik konkurranse om ikke-medisinske tjenester skal finne sted er at det innføres en ordning med momsnøytrale innkjøp i staten. Disse medlemmer foreslår en forsiktig innsparing av dette tiltaket på 125 mill. kroner under posten Tilfeldige utgifter.

Disse medlemmer viser videre til at regjeringen Bondevik II foreslo i budsjettet for 2006 en mer effektiv statlig bygge- og eiendomspolitikk. Reformen omfatter bl.a. utvidelse av husleieordningen med skille mellom bruker og forvalter slik at dette som hovedregel omfatter all statlig eiendom, innføring av nye beslutningsrutiner i bygge- og eiendomssaker, opprettelse av et eget rådgivningsorgan for å skille rådgiver- og leverandørrollen, opprettelse av en forvaltningsbedrift som skal forvalte alle statlige eiendommer i universitets- og høyskolesektoren, rammebetingelser som bidrar til økt konkurranse og effektivitet i eiendomsforvaltningen og tilrettelegging, for bedre og mer kontinuerlig vedlikehold. Samlet innsparingsanslag av denne politikken ble anslått til 1–2 mrd. kroner. Disse medlemmer ønsker at staten skal drive så effektivt som mulig og ønsker derfor å bygge videre på effektiviseringsforslaget fra regjeringen Bondevik II. Det anslås at dette ville gi en innsparing på 100 mill. kroner i 2011.

Disse medlemmer viser også til at det er en sterk vekst i driftsutgiftene i den statlige administrasjon. I Høyres alternative budsjett ble det skissert kutt i administrative utgifter på om lag 1 mrd. kroner. Mulighetene til å stramme inn er betydelig mindre halvveis i året. Disse medlemmer foreslår derfor et såkalt «ostehøvelkutt» på departementene og underliggende etater på 300 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at Høyre har gått imot den såkalte regionsreformen og vil begrense fylkesmannens oppgaver i tillegg til å øke kravene til effektiv drift. Disse medlemmer mener at moderniseringsarbeidet i statlig sektor har stoppet opp under den sittende regjeringen. Dette fører til unødvendig sløsing med statens ressurser. Høyre har fremmet en rekke forslag for å forbedre dette arbeidet. Disse medlemmer viser til at flere av våre forslag vil ha stor betydning for en mer effektiv offentlig sektor. I den sammenheng viser disse medlemmer til vårt alternative budsjett for 2011 og våre forslag om bedre bygge- og eiendomsforvaltningen i Staten, innføring av nøytral moms i staten.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget samtykker i at det spares inn 300 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2011. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 300 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 200 mill. kroner til kapittel 2309.»

Disse medlemmer viser til at de regionale helseforetakene kjøpte konsulenttjenester for 787 mill. kroner i 2008, i følge en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20. juli 2009. Disse medlemmer mener det er rom for å redusere bruk av slike konsulenttjenester og vil omdisponere 60 mill. kroner fra kjøp av konsulenttjenester til samhandlingstiltak for å gi pasientene et bedre helsetilbud. Regjeringen gis fullmakt til å redusere tilsvarende beløp fra de regionale helseforetakenes budsjett.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 585 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 2 315 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 315 000 000

fra kr 9 773 000 000 til kr 12 088 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at effektivisering, fornying og modernisering av offentlig sektor er avgjørende for å sikre velferden og forvalte fellesskapets resurser på en god måte. Utgangspunktet for fornyingsarbeidet må være å sikre en god og verdig velferd for kommende generasjoner og å ta på alvor de store utfordringer befolkningsutviklingen gir oss.

Dette medlem viser til at regjeringen Bondevik II i sitt siste budsjettopplegg foreslo en ordning med nøytral moms i staten, med potensielt klare effektiviseringsgevinster for statlig forvaltning. Dette medlem mener at en slik ordning bør innføres, og mener at det er sannsynlig at det kan gi en innsparing i inneværende år på minst 125 mill. kroner. Dette medlem mener at økt gjenbruk og standardisering i statlige IT-prosjekter er på sin plass og vil gi innsparinger på minst 100 mill. kroner. Dette medlem viser til at konsulentbruken har vokst betraktelig under den sittende regjeringen. Dette medlem mener at det er et betydelig innsparingspotensial i å redusere privat konsulentbruk på minst 325 mill. kroner. Dette medlem foreslår derfor å redusere bevilgningen på denne posten med til sammen 550 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 350 000 000

fra kr 9 773 000 000 til kr 12 123 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre vil avvikle eksportsubsidiene for osteproduksjon gjennom omsetningsavgiften.

Dette medlem foreslo også dette i forbindelse med behandlingen av jordbruksoppgjøret 2010/2011 i Stortinget våren 2010. Dette medlem viser videre til at landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i Stortinget 4. november 2009 i realiteten støttet dette forslaget da han sa følgende:

«Vi eksporterer i dag ikke produkter fra Norge, bortsett fra jarlsbergosten, som har en svak subsidie som vi har sagt at vi skal ta bort. Utover det bidrar norsk landbruksproduksjon ikke med press på markedene i verden, for vi eksporterer ingen varer.»

Dette medlem har også med interesse merket seg at det pågår en diskusjon om verdien av denne eksportstøtten. Ifølge forsker Ivar Gaasland ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning i Bergen er verdien av den norske eksportstøtten til produksjon av Jarlsberg-ost på 557 mill. kroner. Til NRK 27. april sier statsråd Brekk at han «ikke går god for regnestykket». På spørsmål nr. 144 fra Venstre i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett viser departementet utelukkende til WTOs definisjon av verdi av eksportsubsidier og fastslår at denne i 2009 utgjorde vel 135 mill. kroner.

Dette medlem antar derfor at den tekniske verdien av eksportsubsidiene for resten av 2011 vil være om lag 70 mill. kroner. En slik innsparing foreslås teknisk plassert under kap. 2309 Tilfeldige utgifter.

Dette medlem viser i tillegg til at det i de siste budsjett har vært en sterk økning i driftsutgiftene i den offentlige forvaltningen, så også i budsjettet for 2011. Effekten av å ikke prisjustere driftsutgiftene på statsbudsjettet, med unntak av lønnsposter, er anslagsvis 1,5 mrd. kroner. På denne bakgrunn foreslår dette medlem en generell innsparingsfullmakt i statsbudsjettets driftsutgifter på 150 mill. kroner.

Dette medlem viser også til ulike rapporter som bl.a. viser at Helse Sør-Øst kan spare 720 mill. kroner, dersom private bedrifter får lov til å konkurrere om ikke-medisinske tjenester som renhold, snømåking og matlaging ved de tre største sykehusene i Oslo, og at Ahus mener at det er et innsparingspotensial i antall liggedøgn på 25 mill. årlig bare de ansatte blir flinkere til å vaske hendene. En forutsetning for at en slik konkurranse om ikke-medisinske tjenester skal finne sted er at det innføres en ordning med momsnøytrale innkjøp i staten

Dette medlem legger derfor opp til et samlet innsparingspotensial på 100 mill. kroner ved å innføre en ordning med momsnøytrale innkjøp i staten og bedre samordning mellom helseregionene. En slik innsparing foreslås teknisk plassert under kap. 2309 Tilfeldige utgifter.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 580 000 000

fra kr 9 773 000 000 til kr 12 353 000 000»