4.25 Tollfri import, jf. kap. 5521 post 70

Komiteens medlem fra Venstre viser til at grensen for tollfri import har stått fast på 200 kroner for lenge. Dette medlem vil trappe opp denne grensen til 1 000 kroner og foreslår i første omgang å øke grensen til 500 kroner gjeldende fra 1. juli 2011.

Dette medlem viser videre til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5521 post 70.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke grensen for tollfri import av varer fra utlandet til 500 kroner, samt etab-lere en ordning der beløpet jevnlig justeres med prisveksten.»