4.5 Økt skattemessig avskrivningssats for driftsbygninger i landbruket, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil øke avskrivningssatsen for driftsbygninger i landbruket fra 4 til 6 pst., for å legge til rette for økte investeringer i landbruket. Dette medlem viser til lovforslag i Innst. 430 L (2010–2011) og bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5501 post 72.