Post 70 Naturkatastrofer, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 6 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 post 21 nedenfor.

Reduksjonen av bevilgningen på posten foreslås gjennomført ved reduksjon av udisponert reserve.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn mot regjeringens forslag.

Post 71 Humanitær bistand, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 15,5 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 post 21 nedenfor.

Reduksjonen vil innebære at foreløpig udisponert reserve reduseres.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn mot regjeringens forslag.