1.1 Innledning

Forsvarsministeren orienterte Stortinget 22. mars 2011 om at Norge ville stille til rådighet en styrke på seks F-16 kampfly med nødvendige støttefunksjoner for en periode på inntil tre måneder i operasjonen til støtte for gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973 (2011).

Merkostnadene til luftoperasjonen i Libya for de første tre månedene i 2011 på 261 mill. kroner ble foreslått tilleggsbevilget i Prop. 120 S (2010–2011). Stortinget sluttet seg til forslaget, jf. Innst. 420 S (2010–2011).

10. juni orienterte forsvarsministeren Stortinget om at kampflybidraget ville bli videreført etter 24. juni og trappet ned fra seks til fire fly, og at bidraget med støttekapasiteter ville bli avsluttet 1. august 2011.

I kgl. res. 16. juni 2011 ble det gitt samtykke til å overskride bevilgningen under kap. 1792 Norske styrker i utlandet, post 1 med 100 mill. kroner for inndekning av merutgiftene til norsk deltagelse i operasjon Unified Protector i perioden 24. juni–1. august 2011. I resolusjonen ble det forutsatt at regjeringen, så snart som mulig og senest i forbindelse med nysaldering av budsjettet til høsten, ville legge frem en egen proposisjon for Stortinget med tilleggsbevilgning for dekning av merutgifter knyttet til deltakelsen.

Det norske personellet løste et krevende oppdrag på en profesjonell måte og høstet anerkjennelse blant våre allierte. NATO har spilt en sentral rolle i å legge til rette for at Libyas befolkning nå kan velge sin egen fremtid. Norge har så langt bidratt aktivt og tungt til å beskytte sivilbefolkningen mot Gadaffi-regimets overgrep i tråd med det historiske FN-mandatet 17. mars i år (FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973).

1.2 Budsjett

Merutgiftene knyttet til kampflybidraget på Kreta i perioden 24. juni–1. august 2011 på 100 mill. kroner fordeler seg som følger:

Grunnkostnader på 21 mill. kroner inkluderer lønnskostnader, driftskostnader i operasjonsområdet (forlegning og forpleining), etterforsyningstransporter samt hjemreise.

Ekstraordinær flytimeproduksjon på 48 mill. kroner som inkluderer vedlikeholdskostnader av flyene og utgifter til drivstoff.

Ammunisjonsutgifter på 31 mill. kroner som inkluderer både forbruk og gjenkjøp av ammunisjon.

Til sammen foreslås det en økning i bevilgningen på forsvarsbudsjettet for 2011 på kap. 1792 Norske styrker i utlandet på 100 mill. kroner.