Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

Dette dokument

  • Innst. 241 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 67 L (2011–2012)
  • Dato: 17.04.2012
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet foreslår en ny bestemmelse i universitets- og høyskoleloven. Denne pålegger forskningsinstitusjoner å rapportere til en nasjonal database for registrering av data om vitenskapelig publisering, Norsk vitenskapsindeks (NVI). Dette gjelder universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner må oppgis, men ikke andre personopplysninger. Databasen skal ha regulert tilgang.

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet gått inn for at det etableres en slik felles nasjonal database for registrering av data om vitenskapelig publisering fra 2011, jf. Prop. 1 S (2010–2011). Databasen skal brukes til obligatorisk rapportering av publiseringsdata. Bakgrunnen er at resultatbasert finansiering av aktuelle institusjoner er basert på bl.a. vitenskapelig publisering.

Databasen NVI inngår som en modul i det nasjonale systemet for forskningsinformasjon, Current Research Information System in Norway (Cristin). NVI er basert på en videreutvikling av dagens rapporteringssystem for vitenskapelige publikasjoner ved universitetene. Formålet med NVI er å dokumentere, presentere og gjøre kvalitetssikrede data om vitenskapelig publisering åpent tilgjengelig i en felles nasjonal database som grunnlag for finansieringssystemene i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.

Departementets forslag til ny § 7-7 i universitets- og høyskoleloven legger til rette for bruk av fødselsnummer som et entydig identifikasjonsgrunnlag ved registrering av vitenskapelige publikasjoner i denne databasen. Lovpålagt rapportering av fødselsnummer er ment å gi sikkerhet for at forskerne i databasen kan identifiseres tilstrekkelig presist, og at informasjon om publikasjoner kan registreres på rett forsker til enhver tid.

Bestemmelsen omfatter universiteter og høyskoler, regionale helseforetak og institutter som er omfattet av nasjonale systemer for resultatbasert offentlig finansiering av forskning. For de regionale helseforetakene gjelder bestemmelsen for alle helseforetak og institusjoner som har avtaler med de regio-nale helseforetakene, og som inngår i Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale system for måling av forskningsaktivitet i de regionale helseforetakene.

Departementet presiserer at oppregningen i lovteksten ikke ekskluderer andre forskningsinstitusjoner fra å registrere publikasjoner i Norsk vitenskapsindeks.

Begrepet forfattere omfatter også forskere uten ansettelsesforhold ved den aktuelle institusjonen, slik som gjesteforskere, studenter og liknende.

Etter forslaget får departementet hjemmel til å pålegge de angitte institusjonene å rapportere inn fødselsnummer til databasen NVI. Departementet kan gi slikt pålegg ved forskrift eller enkeltvedtak. Bestemmelsen gir ikke grunnlag for pålegg om å rapportere andre personopplysninger enn forskers navn og fødselsnummer.

Bestemmelsen fastsetter at fødselsnumrene som registreres i databasen, bare skal være tilgjengelige for behandlingsansvarlige, databehandler og den som er registrert, jf. personopplysningsloven § 2. Databasen må følgelig bygges opp slik at allmennheten ikke har tilgang til fødselsnumrene.

Departementet kan ved forskrift gi regler om hvordan rapporteringen nærmere skal skje. Departementet kan bl.a. angi hvilken base det skal rapporteres til, og om det skal skje elektronisk.

Forslaget til lovendring vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tor Bremer, Svein Gjelseth, Stine Renate Håheim, Hadia Tajik, Truls Wickholm og lederen Marianne Aasen, fra Fremskrittspartiet, Mette Hanekamhaug, Tord Lien og Bente Thorsen, fra Høyre, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg og Eivind Nævdal-Bolstad, fra Sosialistisk Venstreparti, Mari Lund Arnem, fra Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, og fra Venstre, Trine Skei Grande, viser til proposisjonen og slutter seg til forslaget til ny bestemmelse i universitets- og høyskoleloven for rapportering til database for vitenskapelig publisering.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

I

I lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal ny § 7-7 lyde:

§ 7-7 Rapportering til database for vitenskapelig publisering

(1) Denne bestemmelsen har som formål å legge til rette for bruk av fødselsnummer som entydig identifikasjonsgrunnlag ved registrering av vitenskapelige publikasjoner i en nasjonal database for vitenskapelige publikasjoner.

(2) Bestemmelsen her gjelder universiteter og høyskoler, regionale helseforetak og institutter som mottar offentlig resultatbasert finansiering av forskning basert på bruk av indikatorer for vitenskapelig publisering. Bestemmelsen gjelder for helseforetak og andre institusjoner som inngår i det nasjonale systemet for måling av forskningsaktivitet i de regionale helseforetakene.

(3) Så langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan departementet ved forskrift eller enkeltvedtak gi pålegg til institusjoner som nevnt i annet ledd, om å rapportere til database for vitenskapelig publisering navn og fødselsnummer for forfattere av vitenskapelige publikasjoner ved institusjonen. Fødselsnumrene skal bare være tilgjengelige for behandlingsansvarlig, databehandler og den som er registrert. Departementet kan gi forskrift med regler om hvordan rapporteringen nærmere skal skje.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17. april 2012

Marianne Aasen

leder og ordfører