Rapportering til database for vitenskapelig publisering

Prop. 67 L (2011-2012), Innst. 241 L (2011-2012), Lovvedtak 56 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 17.04.2012 Innst. 241 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endring i universitets- og høyskoleloven med hensyn til rappportering til database for vitenskapelig publisering.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 22.05.2012