Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 121/2011 av 21. oktober 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om luftkvaliteten og renere luft for Europa (luftkvalitetsdirektivet)

Dette dokument

  • Innst. 273 S (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 61 S (2011–2012)
  • Dato: 03.05.2012
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 3. mai 2012

Siri A. Meling

Nikolai Astrup

fung. leder

ordfører