Komiteens tilråding

Tilrådingen fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Komiteen viser til representantforslaget og til sine merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:7 S (2011–2012) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Ib Thomsen og Mette Hanekamhaug om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing – vedlegges protokollen.