Brev fra Kulturdepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen, datert 8. november 2011

Svar på henvendelse fra Familie- og kulturkomiteen angående vurdering av Dokument 8:7 S (2011 - 2012) om å endre lovverket til å bli tilpasset retningslinjer for amatør- og proffboksing

Jeg viser til brev datert 2. november 2011 fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Komiteen ber om Kulturdepartementets vurdering av representantforslag (Dok 8:7 S (2011-2012) fra stortingsrepresentantene Korsberg, Horne, Thomsen og Hanekamhaug. Representantforslaget er følgende:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fremme forslag til endringer i lovverket som er tilpasset internasjonale regler for amatørboksing, samt åpne for profesjonell boksing i Norge.»

Amatørboksing og annen kampaktivitet som tillater knockout er regulert i Lov av 15. juni 2001 om organisert kampaktivitet som tillater knockout og tilhørende Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til loven av 31. august 2001.

Forslagsstillerne viser til at Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) har vedtatt at menn ikke gis tillatelse til å bokse med hjelm. Departementet har vært i kontakt med AIBA som opplyser at de ikke har fattet noe vedtak om dette. AIBA er i en prosess for å vurdere bl.a om menn over 18 år skal bokse uten hjelm. Det AIBA har vedtatt er en ny strategi for amatørboksing som er tenkt innført fra og med 2013. Det skal uansett bokses med hjelm under de kommende olympiske leker i London i 2012.

Jeg har vært i kontakt med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) angående saken. NIF uttaler at de vil følge utviklingen i saken nøye og gi departementet en tilbakemelding så snart NIF mottar ytterligere opplysninger om AIBAs strategi fra Norges Bokseforbund. Jeg avventer innspill fra idretten om behov for endringer i lov og forskrift.

I Dok 8:7 S (2011-2012) går det også fram at «forslagsstillerne mener i forlengelsen av dette at det vil være svært kunstig å opprettholde forbudet mot proffboksing i Norge.»

Profesjonell boksing er regulert i Lov om profesjonell boksing av 12. juni 1981. Loven har flere ganger vært gjenstand for behandling i Stortinget.

Jeg vil avvente innspill fra idretten om hvorvidt det på sikt er behov for endringer i lovverket. Jeg vil på bakgrunn av idrettens innspill, og en helhetsvurdering, ikke minst medisinsk kunnskap, vurdere hvilke konsekvenser eventuelle endringer kan få for utøverne.