6. Forslag fra mindretall under rammeområde 18

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk for dette ved tildeling av skjønnsmidler.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre:

Forslag 2

Kommunal- og regionaldepartementet kan i 2013 gi tilsagn om tilskudd til kommuner som frivillig slår seg sammen, med inntil 250 mill. kroner. Midlene skal benyttes til infrastrukturtiltak som kan oppveie eventuelle negative konsekvenser av sammenslåing.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 3

Rammeområde 18

(Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 900 000

60

Innbyggertilskudd

98 669 696 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

373 080 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 446 422 000

63

Småkommunetilskudd

929 742 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

2 175 000 000

66

Veksttilskudd

60 233 000

67

Storbytilskudd

401 506 000

69

Kommunal selskapsskatt

11 000 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

26 316 533 000

62

Nord-Norge-tilskudd

577 270 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

509 000 000

573

Øremerkede midler til kommunene

60

Driftsmidler til pleie og omsorg

1 210 000 000

61

Driftsmidler til grunnskolen

200 000 000

62

Likebehandling av private og offentlige barnehager

200 000 000

63

Tiltak for rusavhengige

330 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

6 350 000 000

Totale utgifter

150 767 382 000

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen endre vektingen av kommunene til null ved låneopptak slik at kommunene kan låne til en lavere rente.

Forslag fra Høyre:

Forslag 5

Rammeområde 18

(Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 900 000

60

Innbyggertilskudd

91 659 386 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

373 080 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 446 422 000

63

Småkommunetilskudd

929 742 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

2 175 000 000

66

Veksttilskudd

60 233 000

67

Storbytilskudd

401 506 000

69

Kommunal selskapsskatt

11 000 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

26 866 533 000

62

Nord-Norge-tilskudd

577 270 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

509 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

5 850 000 000

Totale utgifter

141 867 072 000

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene for å stimulere kommunene til å legge til rette for verdiskaping. Et element er å øke andelen av kommunenes inntekter som kommer fra egne skatteinntekter. Samtidig skal minsteinntektsgarantien for kommunene beholdes slik at det ikke blir brå endringer fra ett år til et annet.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 7

Rammeområde 18

(Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 900 000

60

Innbyggertilskudd

108 493 786 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

373 080 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 446 422 000

63

Småkommunetilskudd

929 742 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

2 175 000 000

66

Veksttilskudd

60 233 000

67

Storbytilskudd

401 506 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

27 366 533 000

62

Nord-Norge-tilskudd

577 270 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

509 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

5 850 000 000

Totale utgifter

148 201 472 000

Forslag fra Venstre:

Forslag 8

Rammeområde 18

(Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 900 000

60

Innbyggertilskudd

99 346 286 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

373 080 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 446 422 000

63

Småkommunetilskudd

929 742 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

2 175 000 000

65

Skjønnstilskudd, samhandlingsreformen

100 000 000

66

Veksttilskudd

60 233 000

67

Storbytilskudd

429 806 000

69

Kommunal selskapsskatt

11 000 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

27 144 333 000

62

Nord-Norge-tilskudd

577 270 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

509 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

5 850 000 000

Totale utgifter

149 960 072 000