7. Forslag fra mindretall under rammeområde 19

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen innføre nøytral moms i staten og helseforetakene som sikrer konkurransenøytralitet mellom egenproduksjon og kjøp fra private.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 10

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

Driftsutgifter

10 821 000 000

Totale utgifter

10 821 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 000 000

Totale inntekter

50 000 000

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen sørge for å profesjonalisere innkjøpsprosessene slik at det offentlige kan oppnå besparelsene anskueliggjort i rapporten fra Menon Business Economics «Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser».

Forslag fra Høyre:

Forslag 12

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

13 721 000 000

Totale utgifter

13 721 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 000 000

Totale inntekter

50 000 000

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 13

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

13 770 000 000

Totale utgifter

13 770 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 000 000

Totale inntekter

50 000 000

Forslag fra Venstre:

Forslag 14

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

13 946 000 000

Totale utgifter

13 946 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

250 000 000

Totale inntekter

250 000 000

Forslag 15

Stortinget samtykker i at det spares inn 200 mill. kroner på departementenes driftsbudsjetter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med saldering av statsbudsjettet for 2013. Innsparingen foretas ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 200 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 200 mill. kroner til kap. 2309.