1.1 Oversikt over budsjettforslaget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten, Susanne Bratli, Freddy de Ruiter, Gorm Kjernli, Magne Rommetveit og Tove Merete Sønsterud, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud og Arne Sortevik, fra Høyre, Øyvind Halleraker, Lars Myraune og Ingjerd Schou, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Knut Arild Hareide, viser til at rammeområde 17 omfatter inntekts- og utgiftskapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Tabellen viser budsjettforslaget fra regjeringen Stoltenberg II for rammeområde 17.

Rammeområde 17. Kapitler og poster under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over budsjettkapitler og poster1) i rammeområde 17

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

Utgifter i hele kroner

Justis- og beredskapsdepartementet

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1 234 883 000

1

Driftsutgifter

339 746 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

895 137 000

Fiskeri- og kystdepartementet

1062

Kystverket

2 497 990 000

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 632 530 000

21

Spesielle driftsutgifter

60 800 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

497 910 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

190 550 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

60 000 000

70

Tilskudd Redningsselskapet

56 200 000

1070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

44 187 000

1

Driftsutgifter

44 187 000

Samferdselsdepartementet

1300

Samferdselsdepartementet

207 200 000

1

Driftsutgifter

139 800 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

32 600 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv .

32 100 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

2 700 000

1301

Forskning og utvikling mv .

235 500 000

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv .

16 300 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

142 000 000

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres

77 200 000

1310

Flytransport

673 000 000

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71

673 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

30 900 000

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 70

30 900 000

1313

Luftfartstilsynet

189 800 000

1

Driftsutgifter

189 800 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

62 500 000

1

Driftsutgifter

62 500 000

1320

Statens vegvesen

21 047 300 000

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

8 844 500 000

26

Vegtilsyn

15 500 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

411 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

9 115 800 000

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30

966 400 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

101 400 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

173 900 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres

202 900 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

140 000 000

62

Tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet, kan overføres

550 800 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

525 100 000

1330

Særskilte transporttiltak

1 532 800 000

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

758 900 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

773 900 000

1350

Jernbaneverket

11 372 700 000

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

5 186 700 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres

98 000 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23

5 261 000 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres

827 000 000

1351

Persontransport med tog

2 921 300 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

2 921 300 000

1354

Statens jernbanetilsyn

73 700 000

1

Driftsutgifter

58 700 000

21

Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg

15 000 000

1370

Posttjenester

353 000 000

70

Kjøp av post- og banktjenester

353 000 000

1380

Post- og teletilsynet

202 300 000

1

Driftsutgifter

163 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 500 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

27 900 000

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1561

IKT-politikk

27 195 000

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres

13 027 000

71

Tilskudd til fri programvare

4 500 000

72

Tilskudd til forebyggende informasjonssikring

6 860 000

73

Tilskudd til digital kompetanse

2 108 000

74

Tilskudd til IKT-standardisering

700 000

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

38 183 000

1

Driftsutgifter

4 430 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

33 753 000

Sum utgifter rammeområde 17

42 744 438 000

Inntekter i hele kroner

Inntekter under departementene

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

96 559 000

1

Brukerbetaling

75 709 000

2

Variable refusjoner

14 000 000

3

Faste refusjoner

6 850 000

4062

Kystverket

10 384 000

2

Andre inntekter

10 384 000

4070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

5 037 000

7

Refusjoner og andre inntekter

5 037 000

4300

Samferdselsdepartementet

2 300 000

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 300 000

4313

Luftfartstilsynet

140 400 000

1

Gebyrinntekter

140 400 000

4320

Statens vegvesen

505 100 000

1

Salgsinntekter m.m .

166 600 000

2

Diverse gebyrer

306 700 000

3

Refusjoner fra forsikringsselskaper

31 800 000

4350

Jernbaneverket

654 600 000

1

Kjørevegsavgift

28 300 000

2

Salg av utstyr og tjenester mv. .

247 100 000

6

Videresalg av elektrisitet til togdrift

281 200 000

7

Betaling for bruk av Gardermobanen

98 000 000

4354

Statens jernbanetilsyn

15 000 000

1

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg

15 000 000

4380

Post- og teletilsynet

164 400 000

1

Diverse gebyrer

154 400 000

51

Fra reguleringsfondet

10 000 000

Renter og utbytte mv.

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

157 800 000

80

Renter

157 800 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

32 000 000

80

Renter

32 000 000

Sum inntekter rammeområde 17

1 783 580 000

Netto rammeområde 17

40 960 858 000

1) 90 poster behandles av Finanskomiteen utenfor rammesystemet.