Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til Stortingets presidentskap, datert 15. mai 2013

Feil i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023

Under er en oversikt over feil i meldingen som Samferdselsdepartementet er kjent med. Fiskeri- og kystdepartementet har ikke funnet noen feil på sitt område.

Kapittel 1

Side 16, 2. kolonne, nest siste avsnitt:

”I tillegg er det lagt til grunn om lag 98 mrd. kr i bompenger. Samlet sett utgjør dette 606 mrd. kr i tiårsperioden. ”.

Skal være:

”I tillegg er det lagt til grunn 98,6 mrd. kr i bompenger. Samlet sett utgjør dette 606,6 mrd. kr i tiårsperioden.”

Side 17, tabell 1.1 Annen finansiering (anslag):

”9 800”

Skal være:

”9860”

Side 23, kapittel 1.5, 1.avsnitt:

”I tillegg er det lagt til grunn om lag 98 mrd. kr i bompenger i planperioden.”

Skal være:

”I tillegg er det lagt til grunn om 98,6 mrd. kr i bompenger i planperioden.”

Kapittel 4

Side 59, 1. strekpunkt under overskriften ”Andre deler av riksvegnettet”

Her står det at regjeringens prioriteringer innebærer at rv 23 vil ha firefelts veg på hele strekningen fra kryss med E6 i Akershus til kryss med E18 i Buskerud. Det er imidlertid kun strekningen Dagslett – Linnes – kryss E18 og selve kryssingen av Oslofjorden som vil få fire felt.

Kapittel 6

Side 89, øverst 2. spalte:

Ved en feil har parentesen ”(se vedlegg om planprosessen)” kommet med i teksten. Denne kan det ses bort i fra.

Kapittel 7

Side 106, 3. avsnitt:

”Anslaget for annen finansiering (…) er om lag 98 mrd. kr i hele planperioden.”

Skal være:

”Anslaget for annen finansiering (…) er 98,6 mrd. kr i hele planperioden.”

Side 106, tabell 7.1 Annen finansiering (anslag):

”9 800”

Skal være:

”9 860”

Side 107, tabell 7.2 Annen finansiering (anslag):

”9 800”

Skal være:

”9 860”

Side 110, tabell 7.3 Annen finansiering (anslag):

”9 550 10 000 9 800”

Skal være:

”9 630 10 000 9 860”

Side 111, tabell 7.4 Annen finansiering (anslag):

”9 300 10 000 9 700”

Skal være:

”9 400 10 000 9 750”

Side 111, første kolonne:

”I tillegg er det lagt til grunn om lag 97 mrd. kr i annen finansiering”

Skal være:

”I tillegg er det lagt til grunn 97,5 mrd. kr i annen finansiering”

Kapittel 9

Side 166, siste avsnitt:

Her står det at i siste seksårsperiode prioriteres om lag 3,5 mrd. kr i statlige midler til riksveger i Oslopakke 3. Riktig tall skal være 2,8 mrd. kr. Endringen skyldes at to prosjekter i Akershus (Hagantunnelen og Gardermoenkryss) som ikke inngår i Oslopakke 3, var tatt med.

Kapittel 12

Side 216, nederst 2. spalte:

“Elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen vil gi 12 300 tonn CO2-ekvivalenter per år reduserte utslipp fra jernbanen.”

Skal være:

“Elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen vil gi 14 500 tonn CO2-ekvivalenter per år reduserte utslipp fra jernbanen.”

Kapittel 15

Side 246, tabell 15.2 E39 Ålgård – Sandved:

Her står det oppført 6-årsrammen og ikke 10-årsrammen (statlige midler). I prosjektomtalen s. 274 er det riktig.

Skal være:

1 310 mill. kr

Side 270, tabell 15.11 E18 Lysaker – Ramstadsletta:

Kostnadsanslaget er feil. I tabell 15.2, s 246 er kostnadsanslaget riktig.

Skal være:

10 100 mill. kr

Side 278, tabell 15.18 Vestfoldbanen:

Samfunnsøkonomisk nettonytte har feil fortegn, det står -1 380 mill. kr.

Skal være:

1 380 mill. kr

Side 278 Kristiansand lufthavn, Kjevik

Utvidelse av utenlandsterminalen er forventet ferdigstilt i 2015, ikke 2016.

Side 282, tabell 15.20 Nøkkeltall og virkningsberegninger for E39 Rogfast:

Vegdirektoratet har opplyst at siste virkningsbergninger for E39 Rogfast ikke kom med i St. meld. 26. Under vises endringer i virkningsbergninger

 • Samfunnsøkonomisk netto nytte: 18 390 mill. kr

 • Endring i samfunnets transportkostnader: - 32 090 mill. kr

 • Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet: - 12 370 mill. kr

 • Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene: - 16 050 mill. kr

 • Endring i antall drepte og hardt skadde pr år: + 0,9 personer

 • Endring i CO2- utslipp fra trafikken per år: + 15 900 tonn

 • Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet: 26 900 tonn

Skal være:

 • Samfunnsøkonomisk netto nytte: 7 750 mill. kr

 • Endring i samfunnets transportkostnader: - 25 013 mill. kr

 • Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet: - 8 248 mill. kr

 • Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene: - 12 507 mill. kr

 • Endring i antall drepte og hardt skadde pr år: + 1,1 personer

 • Endring i CO2- utslipp fra trafikken per år: + 16 945 tonn

 • Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet: 40 924 tonn

Tall for endring CO2-utslipp fra trafikken er angitt for 1. år.

Side 285, andre spalte, andre avsnitt:

Her står det ”fv 64”

Skal være:

”fv 65”

Side 286, nederst i første spalte:

”I tillegg prioriteres til sammen 500 mill. kr i statlige midler i tiårsperioden til arbeid med utbedring av flere delstrekninger på rv 9 i Setesdal.”

Skal være:

”I tillegg prioriteres til sammen 600 mill. kr i statlige midler i tiårsperioden til arbeid med utbedring av flere delstrekninger på rv 9 i Setesdal.”

Side 286, Bergen lufthavn:

Ny terminal 3 skal etter planen stå ferdig 2017.

Side 294, første spalte:

”E6 mellom Oppheim og Voss (…).”

Skal være:

”E16 mellom Oppheim og Voss (…).”

Side 298, tabell 15.29 Bergen – Fløen – Ulriken – Arna:

Endring i samfunnets transportkostnader og Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet mangler ”-” tegn.

Skal være:

hhv. -1 200 mill. kr og -800 mill. kr.

Side 315, tabell 15.38 modernisering av Trønderbanen og Meråkerbanen:

Endring i samfunnets transportkostnader og Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet mangler ”-” tegn.

Skal være:

hhv. -670 mill. kr og -130 mill. kr.