17. Komiteens tilråding

Forslagene I–XXVII fremmes av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag XXVIII fremmes av en enstemmig komité.

Komiteen viser til meldingen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») tas i bruk som investeringer i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.

II

Stortinget ber regjeringen raskest mulig implementere hovedanbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser i statens veileder i samfunnsøkonomisk analyse.

III

Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen nasjonal motorveiplan, enten som tillegg til statsbudsjettet for 2014 eller som egen stortingsmelding.

IV

Stortinget ber regjeringen legge en forpliktende plan for konvertering av signalsystemene til den europeiske standarden ERTMS.

V

Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som styrker konkurransen i markedet for godstransport med jernbane, slik at det blir mer attraktivt å frakte gods på skinner.

VI

Stortinget ber regjeringen øke jernbanetransportens konkurransekraft ved å forsere bygging av kryssingsspor på viktige godsstrekninger.

VII

Stortinget ber regjeringen endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn, Rygge, slik at tak på antall flybevegelser fjernes og åpningstid settes til kl. 06.00–24.00. Ved forsinket ankomst tillates landing etter kl. 24.00.

VIII

Stortinget ber regjeringen konkurranseutsette tårntjenestene ved norske flyplasser.

IX

Stortinget ber regjeringen utrede modell for statlig låneordning for samferdselsformål, og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2014.

X

Stortinget ber regjeringen muliggjøre videreforsendelse av bagasje til de sluttdestinasjoner der tollbehandling er tilgjengelig på flyplassen.

XI

Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om nasjonalt prosjekt for å utvikle transportknutepunkt som kan sikre at de ulike transportmidlene kan fungere effektivt sammen.

XII

Stortinget ber regjeringen utrede bruk av tog med to etasjer for å utvide togkapasiteten.

XIII

Stortinget ber regjeringen inkludere bruk av ekspressbåt som tiltak innenfor kollektivtransport i de 4 største byområdene (mellom by og nærmeste nabokommuner) i tildeling av midler fra henholdsvis Belønningsordning og Bymiljøpakker.

XIV

Stortinget ber regjeringen fremlegge for Stortinget en statusrapport for universell utforming på alle transportområder.

XV

Stortinget ber regjeringen åpne for konkurranse om persontransport med tog, og gradvis avvikle NSBs monopol gjennom å åpne for kjøp av persontransporttjenester fra andre aktører.

XVI

Stortinget ber regjeringen styrke satsingen på jernbanefaglig utdanning, blant annet ved å gjøre den mer uavhengig av Jernbaneverket.

XVII

Stortinget ber regjeringen gjennomgå kjørevegsavgiften på jernbanen, med hensikt å kartlegge hvordan den bør utformes for å oppnå en konkurransenøytral infrastruktur med et mangfold av tilbydere.

XVIII

Stortinget ber regjeringen gjennom et offentlig-privat samarbeid planlegge for opp mot 80 døgnhvileplasser og spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny vei.

XIX

Stortinget ber regjeringen arbeide for en konkurransenøytral eierstruktur av alle offentlige godsterminaler, med like driftsvilkår overfor alle operatører.

XX

Stortinget ber regjeringen sette inn avbøtende strakstiltak mot dødsulykker på veinettet ved å gjennomføre sikring av ulykkespunkter og -strekninger hvor det er kartlagt høy ulykkesrisiko.

XXI

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem egen sak om motorsyklenes rolle i norsk samferdsel.

XXII

Stortinget ber regjeringen iverksette nye tiltak for å redusere bruk av salt på norske veier.

XXIII

Stortinget ber regjeringen sørge for at nattfergetilbudet på strekningen Volda–Folkestad blir opprettholdt for å opprettholde dagens beredskap.

XXIV

Stortinget ber regjeringen starte et offentlig-privat samhandlingsprogram mellom myndigheter og bransje for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, blant annet gjennom å kartlegge varestrømmer for å få et bedre grunnlag for å overføre mer gods fra vei til sjø.

XXV

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en mulighetsstudie for å øke bruk av sjøbasert kollektivtransport sammen med aktuelle fylkeskommuner.

XXVI

Stortinget ber regjeringen gjennomføre endringer i lostjenesten med sikte på å redusere antall losinger gjennom økt bruk av farledsbevis, samt å redusere avgifter og gebyrer knyttet til lostjenesten.

XXVII

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det utarbeides en Nordisk transportplan.

XXVIII

Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 – vedlegges protokollen.