8. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

5 991 654 000

2

Familie og forbruker

43 879 402 000

3

Kultur

9 699 019 000

4

Utenriks

38 244 817 000

5

Justis

24 776 712 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

17 872 046 000

7

Arbeid og sosial

368 744 584 000

8

Forsvar

37 567 957 000

9

Næring

4 378 008 000

10

Fiskeri

547 255 000

11

Landbruk

16 805 893 000

12

Olje og energi

-109 663 163 000

13

Miljø

5 434 003 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

1 852 783 000

15

Helse

153 838 275 000

16

Kirke, utdanning og forskning

58 387 880 000

17

Transport og kommunikasjon

48 422 440 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv .

158 437 338 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

10 750 000 000

20

Finansadministrasjon mv.

34 062 457 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 083 635 730 000

22

Utbytte mv.

-27 534 355 000

Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland

-181 140 725 000

Forslag fra Venstre:

Forslag 2

Rammevedtak

Nr.

Benevnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

5 280 009 000

2

Familie og forbruker

43 887 033 000

3

Kultur

9 692 518 000

4

Utenriks

35 098 486 000

5

Justis

24 659 112 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

15 197 724 000

7

Arbeid og sosial

367 513 484 000

8

Forsvar

37 344 761 000

9

Næring

3 529 360 000

10

Fiskeri

186 345 000

11

Landbruk

16 648 669 000

12

Olje og energi

-111 937 463 000

13

Miljø

7 934 765 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

1 862 783 000

15

Helse

156 377 233 000

16

Kirke, utdanning og forskning

60 834 129 000

17

Transport og kommunikasjon

50 649 653 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

159 088 938 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

9 830 000 000

20

Finansadministrasjon mv.

34 591 468 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 083 058 730 000

22

Utbytte mv.

-27 436 355 000

Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland

-182 226 078 000

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 50 pst. til 20 pst.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften, der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014 legge fram forslag til endring i arbeidsgivers medfinansiering av sykelønnsordningen. En forutsetning for endringene skal være at de samlede økonomiske belastningene for arbeidsgiverne ikke øker.