9. Komiteens tilråding

Komiteen viser til Meld. St. 1 (2013–2014), Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) og til merknadene over, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

Rammevedtak

For Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 fastsettes følgende netto bevilgningsrammer i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 24. oktober 2013, supplert med vedtak 8. november 2013 og 12. november 2013:

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

5 557 909 000

2

Familie og forbruker

44 067 433 000

3

Kultur

9 611 844 000

4

Utenriks

34 873 676 000

5

Justis

24 797 112 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

15 133 159 000

7

Arbeid og sosial

368 664 484 000

8

Forsvar

37 579 261 000

9

Næring

4 517 660 000

10

Fiskeri

124 195 000

11

Landbruk

16 719 369 000

12

Olje og energi

-109 829 963 000

13

Miljø

8 423 465 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

1 852 783 000

15

Helse

156 344 933 000

16

Kirke, utdanning og forskning

59 550 729 000

17

Transport og kommunikasjon

49 514 153 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

157 843 413 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

10 750 000 000

20

Finansadministrasjon mv.

34 316 968 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 079 504 930 000

22

Utbytte mv.

-27 534 355 000

Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland

-176 626 702 000

II

Meld. St. 1 (2013–2014) – Nasjonalbudsjettet for 2014 – vedlegges protokollen.

III

Stortinget ber regjeringen vurdere rammevilkårene for ideelle organisasjoner som leverer helsetjenester i henhold til avtale med regionale helseforetak, herunder forhold knyttet til pensjon.

IV

Stortinget ber regjeringen gjennomgå skatteregelverket for bønder i lys av endringene knyttet til arveavgiften, og komme tilbake til Stortinget med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014.

V

Stortinget ber regjeringen sikre at det i regelverket om land-for-land-rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning.

VI

Stortinget ber regjeringen utrede studentenes levekårssituasjon med sikte på å realisere heltidsstudenten. En slik utredning skal også innebære en plan for økning av studiestøtten og studiestøttens lengde. Studentenes organisasjoner skal involveres i dette arbeidet.

VII

Stortinget ber regjeringen planlegge InterCity som ett prosjekt helt frem til Lillehammer, Skien og Halden og vurdere planlegging videre mot Gøteborg.

VIII

Stortinget ber regjeringen utrede etablering og drift av norsk regelråd med sikte på oppstart og nødvendige bevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

IX

Stortinget ber regjeringen vurdere en egen såkornfondordning for TTO/inkubatorer i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

X

Stortinget ber regjeringen utrede et endret opplegg for leksehjelp med sikte på å avvikle den lovfestede ordningen og erstatte denne med en ordning hvor den enkelte skole/kommune selv kan organisere leksehjelpen ut ifra egne behov. En slik utredning legges frem i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

XI

Stortinget ber regjeringen utrede behovet for en ordning med kornlager.

XII

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014 vurdere skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage.

XIII

Stortinget ber regjeringen gjennomgå pressestøtten og vurdere ulike modeller for å innføre et tak i støtten.