11.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar, slik at det høyere personfradraget bortfaller.

Personlige skattytere lignes som hovedregel hver for seg i skatteklasse 1. Ektefeller kan også lignes under ett i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. I skatteklasse 2 er personfradraget dobbelt så høyt som i klasse 1. Skatteklasse 2 vil derfor være en fordel for ektepar der den ene har for lav inntekt til å få utnyttet sine fradrag fullt ut. Skattefordelen av dette er opptil 13 200 kroner i 2013. Formålet med skatteklasse 2 har vært å beskatte skattytere med forsørgeransvar noe lempeligere for å ta hensyn til at forsørgeransvar medfører høyere kostnader.

Skatteklasse 2 for ektepar har flere uheldige virkninger. Reglene forskjellsbehandler samboerpar og ektepar. En som forsørger sin samboer, får ikke personfradrag i klasse 2, mens en gift person i tilsvarende situasjon får det. Støtten til ektepar med én yrkesaktiv og én yrkespassiv er derfor dårlig tilpasset dagens husholdningssammensetning. De siste årene har skattesystemet dessuten blitt mer individbasert. Ligning i klasse 2 svekker også insentivene til arbeid fordi marginalskatten på arbeid øker for den hjemmeværende. Dette kan gjøre det vanskeligere å øke den lave yrkesdeltakelsen blant kvinner i innvandrergrupper, noe som er viktig for å bedre integreringen. Av alle ektepar der eldste ektefelle var under 61 år som ble lignet i klasse 2 i 2011, bestod om lag 67 prosent av minst én innvandrer. Til sammenligning var denne andelen om lag 20 prosent i 1993. Mange av innvandrerekteparene som lignes i klasse 2, kommer fra EU-land i Øst-Europa. En del av disse har trolig ektefellen i hjemlandet.

Forslaget om å fjerne skatteklasse 2 for ektepar vil styrke insentivene til arbeid, bedre integrering og likestilling, redusere muligheten for eksport av velferdsytelser og være et langsiktig bidrag til jevnere inntektsfordeling. Det vil også føre til økt likebehandling av gifte og samboere og dermed bidra til å oppfylle Stortingets anmodningsvedtak om økt skattemessig likebehandling av ektefeller og samboere, jf. Innst. O. nr. 10 (2006–2007).

Skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark som skattlegges i klasse 2, får et dobbelt finnmarksfradrag. For disse er fordelen ved klasse 2 15 200 kroner i 2013. Fjerning av klasse 2 innebærer at også det høyere finnmarksfradraget bortfaller.

Forslaget anslås å øke provenyet med 1 045 mill. kroner påløpt i 2014. Om lag 141 000 ektepar vil bli berørt. Mange av disse ekteparene har kommet inn under klasse 2 etter omleggingen av pensjonskattereglene i 2011, selv om den ene ektefellen ikke forsørger den andre.

Det foreslås samtidig å øke den særskilte satsen i minste pensjonsnivå med 20 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2013–2014) Arbeidsdepartementet.

Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven §§ 15-4 og 15-5. Forslaget forutsetter også tilpasninger i Stortingets skattevedtak § 3-1 om toppskatt og § 6-3 om personfradrag. Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

11.2 Sammendrag fra Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

Regjeringen Stoltenberg II foreslo å avvikle skatteklasse 2 for ektepar.

Hovedregelen er at hver skattyter skattlegges for seg i klasse 1. Ektefeller kan også lignes sammen i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. I skatteklasse 2 er personfradraget dobbelt så høyt som i klasse 1. Å bli lignet i klasse 2 er skattemessig gunstig hvis den ene ektefellen har for lav inntekt til å få utnyttet sitt eget personfradrag fullt ut. Formålet med skatteklasse 2 har vært å beskatte skattytere som forsørger hjemmeværende ektefelle, noe lempeligere.

Ordningen med klasse 2 medfører at ektefellen som har inntekt, får lavere skatt enn andre skatteytere fordi den andre ektefellen ikke har inntekt. Regjeringen deler vurderingen til regjeringen Stoltenberg II om at det er lite målrettet med skattefordeler til ektepar der den ene ektefellen av ulike grunner velger å ikke ha arbeidsinntekt. Det er ikke slik at klasse 2 er målrettet mot store barnefamilier som velger at den ene i en periode ikke arbeider utenfor hjemmet; nesten 90 prosent av ekteparene som lignes i klasse 2 (der eldste ektefelle er under 67 år), har to eller færre barn. Ordningen skiller også mellom ulike samlivsformer. En som forsørger sin samboer, lignes ikke i klasse 2.

Skatteklasse 2 øker marginalskatten på arbeid og svekker dermed arbeidsinsentivene til hjemmeværende ektefeller. I de aller fleste ekteparene er det kvinnen som er hjemmeværende. Å fjerne klasse 2 kan derfor fremme likestilling. Spesielt er dette viktig for integrering av innvandrerkvinner. Om lag en tredjedel av alle ektepar der begge ektefellene er innvandrere, ble lignet i klasse 2 i 2011. Ordningen svekker insentivene for innvandrerkvinner til å komme ut i arbeidslivet. Kun 5 prosent av ektepar under 62 år der begge ektefellene er født i Norge, ble lignet i klasse 2.

Av alle ektepar som ble lignet i klasse 2 i 2011 der eldste ektefelle var under 62 år, bestod om lag 67 prosent av minst én innvandrer. Til sammenligning var denne andelen om lag 20 prosent i 1993.

Ektepar som lignes i klasse 2, tilhører ikke nødvendigvis en lavinntektsgruppe. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for ektepar i klasse 2 der eldste ektefelle var under 62 år, var om lag 590 000 kroner i 2011. For ektepar der eldste person var 62 år eller eldre, var gjennomsnittlig samlet inntekt om lag 460 000 kroner.

Regjeringen opprettholder forslaget til regjeringen Stoltenberg II og foreslår at skatteklasse 2 fjernes fra og med inntektsåret 2014. Det vises til forslag til endringer i skatteloven §§ 15-4 og 15-5. Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014. Fjerningen er også tatt hensyn til i forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2014 §§ 3-1 og 6-3.

11.3 Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettforliket mellom disse partiene og til at skatteklasse 2 opprettholdes med lavere fradragssats på 72 000 kroner.

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Regjeringens forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 15-4 om personfradrag i alminnelig inntekt, fremmet i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) del III, vedtas ikke.»

Flertallet fremmer videre følgende forslag:

«I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

I

§ 15-5 annet ledd skal lyde:

Fradraget gis ved skatteberegningen med 15 000 kroner i klasse 1 og 2, men får ikke virkning ved beregning av trygdeavgift og toppskatt.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Disse medlemmer legger vekt på endringer som kan bidra til å gjøre det mer lønnsomt å arbeide, og opprettholder derfor regjeringen Stoltenberg IIs forslag om å avvikle skatteklasse 2 for ektepar. Disse medlemmer viser til at skatteklasse 2 øker marginalskatten på arbeid og svekker arbeidsinsentivene til hjemmeværende ektefeller. Disse medlemmer viser til at i de fleste ekteskap er det kvinnen som er hjemmeværende, og at fjerning av skatteklasse 2 derfor fremmer likestilling. Disse medlemmer vil påpeke at videreføring av skatteklasse 2 i kombinasjon med økt kontantstøtte, redusert fedrekvote og økte barnehagepriser, jf. Innst. 2 S (2013–2014), innebærer en vesentlig svekkelse i kvinners insentiver til yrkesdeltakelse.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette medlem er glad for at det usosiale forslaget fra regjeringen Stoltenberg II og regjeringen Solberg om å fjerne hele skatteklasse 2, ikke blir gjennomført. Dersom skatteklasse 2 hadde blitt fjernet ville 140 000 familier fått en skatteskjerpelse på opp til 13 000 kroner. Mange av familiene det er snakk om har lave inntekter, og mange har ikke anledning til å arbeide mer, bl.a. pensjonister. Dette medlem ser integreringsutfordringene ved at mange innvandrerfamilier med hjemmeværende kvinner er i skatteklasse 2, men mener utfordringer i integreringspolitikken bør løses med mer målrettede grep enn å fjerne hele velferdsordninger eller skatteklasser.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett hvor Venstre foreslår en modell med å videreføre skatteklasse 2, men hvor personfradraget blir satt til 1,5 ganger personfradraget i skatteklasse 1. Dette, kombinert med en egen skatteklasse/fradragsordning for enslige forsørgere, er en modell som Venstre har foreslått i sitt alternative statsbudsjett de siste årene, og som i og med budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre nå blir en realitet. Dette medlem viser for øvrig til merknader og forslag i Innst. 3 S (2013–2014) hvor dette medlem også foreslår å heve fradraget i både skatteklasse 1 og 2 og fradraget for enslige forsørgere ut over forslaget fra regjeringen.