17.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Regjeringen foreslår å innføre 10 prosent startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Forslaget er en del av regjeringens tiltak for å stimulere investeringer og gi vekst i næringslivet i Fastlands-Norge, som ble varslet i revidert nasjonalbudsjett 2013. Startavskrivninger for saldogruppe d med 10 prosent innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent.

Provenytapet ved å innføre startavskrivning på 10 prosent fra 2014 anslås til om lag 960 mill. kroner påløpt og 300 mill. kroner bokført. Økte avskrivninger i 2014 vil redusere avskrivningsgrunnlaget senere år.

Det vises til forslag til skatteloven § 14-43 nytt fjerde ledd.

Det foreslås at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

17.2 Sammendrag fra Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

Regjeringen opprettholder regjeringen Stoltenberg IIs forslag om å innføre 10 prosent startavskrivning i saldogruppe d (maskiner mv.). Forslaget innebærer at den skattemessige avskrivningen blir 30 prosent av kostprisen i det inntektsåret driftsmidlet erverves. I etterfølgende år skal den ordinære avskrivningssatsen på 20 prosent benyttes.

Avskrivningssatsene bør ha en prinsipiell forankring. Skattemessige avskrivninger bør i størst mulig grad reflektere faktisk verdifall på driftsmidlene. Er avskrivningssatsene på enkelte driftsmidler for høye, vil investeringer i slike driftsmidler skattlegges mer lempelig enn andre investeringer. Da vil skattereglene påvirke hvilke investeringer som gjennomføres. Forslaget om startavskrivning gjelder kun for bestemte driftsmidler. Dersom satsen settes for høyt, vil næringer som bruker relativt sett mye maskiner, favoriseres sammenlignet med for eksempel kunnskapsintensive næringer.

Departementet har ikke informasjon som tyder på at avskrivningssatsen i saldogruppe d er for lav. Regjeringen vil likevel ikke trekke forslaget, men avvente en bredere gjennomgang av avskrivningssystemet.

Regjeringen skriver i sin tiltredelseserklæring at den skal gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Selv om avskrivningssatsene har en prinsipiell forankring, må det gjøres en del skjønnsmessige vurderinger i utformingen av regelverket, for eksempel om hvordan driftsmidlene skal fordeles i saldogrupper. Ulike driftsmidler innenfor en saldogruppe vil kunne ha forskjellig økonomisk levetid. Prinsipielt taler dette for mange saldogrupper, slik at det enkelte driftsmiddelet kan bli avskrevet i tråd med verdifallet. Det er imidlertid nødvendig å avveie treffsikkerhet med behovet for enkle og operasjonelle regler for skattyterne og ligningsmyndighetene. En er neppe tjent med et for detaljert system. I tillegg kan det være mangelfull informasjon om det økonomiske verdifallet for enkelte av driftsmidlene.

Regjeringen vil be utvalget som er satt til å vurdere selskapsbeskatningen, Scheel-utvalget, om å gjennomgå de skattemessige avskrivningene. Dette gjøres ved en presisering i mandatet. Slik kan avskrivningssystemet ses i sammenheng med den øvrige beskatningen av selskaper. Målet er å sikre godt samsvar mellom avskrivningsreglene for ulike driftsmidler og faktisk verdifall.

17.3 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteen mener startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d), som innebærer 10 prosentpoeng økt saldoavskrivningssats utover 20 prosent, er et godt virkemiddel som gir insentiver til investeringer. Komiteen viser for øvrig til at regjeringen ønsker å gjennomgå saldoavskrivningssystemet, og at dette vil skje i forbindelse med Scheel-utvalgets gjennomgang. Utvalget legger frem sin innstilling i oktober 2014.

Komiteens medlem Venstre støtter forslaget om økt startavskrivningssats på 10 prosent. Dette medlem mener imidlertid at det er viktig å gi norsk næringsvirksomhet rammebetingelser som er på linje med våre naboland. Dette medlem viser videre til Venstres alternative statsbudsjett for 2014 jf. Innst. 2 S (2013–2014) og Innst. 3 S (2013–2014) hvor Venstre foreslo å øke avskrivningssatsene for saldogruppe d. fra 20 til 25 prosent.

Dette medlem foreslo samtidig å innføre en ordning med en ekstra avskrivningssats på 5 prosent for samme saldogruppe under forutsetning at investeringen har en påvist miljøeffekt og/eller medfører økt energieffektivisering.

Dette medlem vil videre likestille norske og svenske regler når det gjelder skatteregimet for elsertifikatkraft og foreslo derfor å innføre «grønne avskrivninger» for denne type kraftproduksjon.

Som en konsekvens av vedtak i forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 2 S (2013–2014) og fastsetting av rammeområde 21 (skatter, avgifter og toll) fremmer ikke Venstre konkrete lovendringsforslag i denne innstilling som vil være i strid med nevnte rammevedtak.