33.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

33.1.1 Merverdiavgift på finansielle tjenester

Merverdiavgift på finansielle tjenester omtales i kapittel 23 i proposisjonen.

33.1.2 Skattemessig tidfesting av finansielle instrumenter i banker mv.

Skattemessig tidfesting av finansielle instrumenter i banker mv. omtales i proposisjonen kapittel 24.

33.1.3 Omtale av andre merverdiavgiftssaker

Merverdiavgift og fast eiendom, den generelle kompensasjonsordningen for merverdiavgift, midlertidig innførsel av anleggsmaskiner mv., merverdiavgift på bilutleie, og merverdiavgift på uttak av tjenester til privat bruk, er omtalt i kapittel 25 i proposisjonen.

33.1.4 Skatte- og avgiftsmessige sider ved hestehold

Skatte- og avgiftsmessige sider ved hestehold omtales i proposisjonens kapittel 26.

33.1.5 Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21

I proposisjonens kapittel 27 er det omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 – departementets praksis i 2012.

33.2 Sammendrag fra Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

33.2.1 Nøytral merverdiavgift for statlig sektor

Nøytral merverdiavgift for statlig sektor omtales i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) punkt 8.1.

33.2.2 Fradrag for ENØK-investeringer og vedlikeholdskostnader i hjemmet (ROT-fradrag)

Fradrag for ENØK-investeringer og vedlikeholdskostnader i hjemmet (ROT-fradrag) er omtalt i punkt 8.2 i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014).

33.2.3 Individuell pensjonssparing (IPS)

Individuell pensjonssparing (IPS) omtales i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) punkt 8.3.

33.3 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalene til orientering.