4.1 Ligningsverdi av sekundærbolig

4.1.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi ved å endre skatteloven § 4-10 annet ledd tredje punktum.

4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, vil påpeke at forslaget om økte ligningsverdier på sekundærbolig og næringseiendom må ses i sammenheng med regjeringens foreslåtte reduksjon i formuesskattesatsen på 0,1 prosentpoeng fra 1,1 prosent til 1,0 prosent og økningen i bunnfradrag.

4.2 Sikkerhetsventil for sekundærbolig og næringsbolig

4.2.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Det er en sikkerhetsventil som skal forhindre at noen skattytere får tildelt en uforholdsmessig høy ligningsverdi. Sikkerhetsventilen for sekundærbolig og næringseiendom er 60 prosent av markedsverdi. Departementet foreslår å sette sikkerhetsventilen til 72 prosent av markedsverdi ved endring av skatteloven § 4-10 første ledd siste punktum.

Departementet foreslår at endringene i formuesskatten trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

4.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

4.3 Formuesgrunnlaget ved eiendomsskattetaksering av boligeiendom

4.3.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Fra og med skatteåret 2014 har kommunene anledning til å benytte formuesgrunnlaget ved eiendomsskattetaksering av boligeiendom. Departementet viser til Prop. 1 LS (2012–2013) kapittel 8 for en nærmere omtale av det nye takseringsalternativet for bolig. I lovforarbeidene er det forutsatt at endringer i formuesskattereglene kan få direkte betydning for verdsetting av boliger som blir taksert gjennom bruk av formuesgrunnlag, se Prop. 1 LS (2012–2013) punkt 8.4.5.

Departementet foreslår at endringene i formuesskatten blir fulgt opp med nødvendige justeringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 8 C-1 om verdsetting av boliger ved bruk av formuesgrunnlag.

Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven § 4-10 og eigedomsskattelova § 8 C-1 tredje ledd.

Departementet foreslår at endringen i eigedomsskattelova trer i kraft straks med virkning fra og med skatteåret 2016.

4.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.