3.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

BSU-ordningen er en populær spareordning. Om lag 325 000 personer gjorde innskudd på BSU-konti i 2011. 45 prosent av de som sparte i 2011, sparte maksimalt årlig beløp. Innestående på BSU-konti i juli 2013 var om lag 28 mrd. kroner. Det gis et fradrag i utlignet skatt på 20 prosent av det årlige innskuddet. Verdien av skattefradraget var om lag 830 mill. kroner i 2011.

I tråd med regjeringserklæringen foreslås det å utvide mulighetene for å spare i BSU. Maksimalt årlig innbetalt sparebeløp foreslås økt fra 20 000 kroner til 25 000 kroner. Taket for samlet innbetalt sparebeløp i BSU foreslås hevet fra 150 000 kroner til 200 000 kroner. Formålet er å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet på grunn av høye boligpriser og økte egenkapitalkrav. En utvidelse av ordningen vil øke avkastningen av unges boligsparing.

Forslaget anslås å medføre et provenytap på om lag 270 mill. kroner påløpt og om lag 220 mill. kroner bokført i 2014. Provenytapet må påregnes å være noe høyere i påfølgende år ettersom økningen i taket på samlet sparing er høyere enn maksimalt årlig sparebeløp. Forslaget vil ikke medføre administrative konsekvenser av betydning for skattemyndighetene eller berørte skattytere.

Det vises til forslag til endringer i skatteloven § 16-10 tredje ledd. Endringene foreslås å tre i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2014.

3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Flertallet har lenge etterlyst bedre betingelser for sparing på BSU-konto, og er derfor tilfreds med regjeringens forslag til forbedret ordning. Flertallet viser til at forslaget gir gode incentiver til å spare på BSU-konto, noe som er viktig for å hjelpe personer i etableringsfasen med å komme inn på boligmarkedet. Flertallet støtter regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er opptatt av å legge til rette for at unge skal få gode muligheter til å komme seg inn på boligmarkedet. På denne bakgrunn styrket regjeringen Stoltenberg II BSU-ordningen i 2009 slik at maksimalt årlig sparebeløp økte fra 15 000 til 20 000 kroner, og samlet sparebeløp økte fra 100 000 til 150 000 kroner. I den aktuelle aldersgruppen, dvs. personer i alderen 17–33 år, var det om lag 26 prosent som benyttet BSU-ordningen i 2009. Av disse fikk 42 prosent maksimalt skattefradrag. Det betyr at bare 11 prosent utnyttet ordningen fullt ut med gjeldende beløpsgrenser. Disse medlemmer ser derfor ikke behov for å utvide denne ordningen.

Komiteens medlem fra Venstre er glad for at regjeringen har foreslått å styrke BSU-ordningen. Dette medlem viser imidlertid til Venstres alternative statsbudsjett for 2014 og merknader og forslag framsatt i hhv. Innst. 2 S (2013–2014) og Innst. 3 S (2013–2014) hvor det fremgår at Venstre vil styrke BSU-ordningen utover regjeringens forslag. Dette medlem foreslo konkret at BSU-ordningen styrkes ved at det årlige maksimale sparebeløp heves til 25 000 kroner, at maksimalt sparebeløp i ordningen heves til 300 000 kroner og ikke minst at fradragssatsen heves fra 20 til 28 prosent.

Som en konsekvens av vedtak i forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 2 S (2013–2014) og fastsetting av rammeområde 21 (skatter, avgifter og toll) fremmer ikke Venstre konkrete lovendringsforslag i denne innstilling som vil være i strid med nevnte rammevedtak.