7.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Regjeringen foreslår å øke satsen i minstefradraget i lønnsinntekt mv. med 2 prosentenheter, fra 40 prosent til 42 prosent.

7.2 Sammendrag fra Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

Regjeringen foreslår å øke satsen i minstefradragene med ytterligere 1 prosentenhet til 43 prosent for lønn og trygd, og med 1 prosentenhet til 27 prosent for pensjon.

Satsøkningen i minstefradraget gir isolert sett lavere skatt for personer med lønns- og trygdeinntekt under 210 400 kroner. Personer med høyere inntekt påvirkes ikke.

Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven § 6-32.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2014.

Regjeringen tar sikte på å vurdere strukturen i bunnfradragene i inntektsbeskatningen av personer med sikte på å forenkle og gjøre det mer lønnsomt å arbeide framfor å være trygdet. Regjeringen vil komme tilbake til dette senere.

7.3 Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014).

Flertallet er tilfreds med at regjeringen foreslår å øke satsen i minstefradraget for pensjonister med 1 prosentpoeng fra 26 til 27 prosent, og for lønnstagere med 3 prosentpoeng fra 40 til 43 prosent. Dette bidrar til å gi skatteopplegget en mer sosial profil og gjør at flere kan nyte godt av minstefradraget.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viser til at regjeringen i Sundvolden-erklæringen slo fast at regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å heve minstefradraget i inntektsbeskatningen.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) om å øke satsen i minstefradraget for pensjon til 27 prosent. Disse medlemmer ønsker i tillegg å øke satsen i minstefradraget for lønn og trygd til 44,7 prosent.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til Prop 1 LS (2013–2014) og opprettholder regjeringen Stoltenberg IIs forslag til minstefradragssatser.

Komiteens medlem fra Venstre støtter forslaget om å øke satsene i minstefradragene for lønn, trygd og pensjon. Dette medlem mener at satsene med fordel kunne vært satt høyere fordi dette er et målrettet tiltak for sosial utjevning. Dette medlem viser i så måte til Venstres alternative statsbudsjett hvor satsene for minstefradrag for lønnstakere økes til 47 prosent og til 28 prosent for pensjonister. Dette, kombinert med betydelig høyere beløpsgrenser enn det regjeringen (og regjeringen Stoltenberg II) foreslår, ville etter dette medlems syn både gitt økte insentiver til arbeid og betydelig mer skattelettelser til dem med de laveste inntektene.

Som en konsekvens av vedtak i forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 2 S (2013–2014) og fastsetting av rammeområde 21 (skatter, avgifter og toll) fremmer ikke Venstre konkrete lovendringsforslag i denne innstilling som vil være i strid med nevnte rammevedtak.