8.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Regjeringen foreslår å justere grensene i det særskilte fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. med anslått lønnsvekst i 2014 på 3,5 prosent, jf. forslag til endring av skatteloven § 8-1 femte, sjette og åttende ledd. Departementet foreslår at lovendringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

8.2 Sammendrag fra Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

Regjeringen Stoltenberg IIs forslag om lønnsjustering trekkes. Fradraget er allerede høyt, og det er ingen tradisjon for å lønnsjustere dette fradraget. Fradraget videreføres nominelt uendret på 2013-nivå i likhet med de fleste andre fradragene.

8.3 Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014).

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Prop. 1 LS (2013–2014) og opprettholder forslaget fra regjeringen Stoltenberg II om å lønnsjustere grensene i jordbruksfradrag. Disse medlemmer er skuffet over at regjeringen har valgt ikke å videreføre denne endringen. Disse medlemmer viser til at regjeringen har pålagt landbruket store skatteskjerpelser også på andre områder, som å gi en skatteskjerpelse på 1 mrd. kroner årlig i forbindelse med fjerningen av arveavgiften, ved å øke gebyrene i Mattilsynet med 30 mill. kroner årlig og andre avgiftsøkninger. Disse medlemmer mener at samlet fremstår regjeringens skattegrep knyttet til landbruket som svært næringsfiendtlig.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett for 2014 hvor det framgår at Venstre støtter forslaget fra regjeringen Stoltenberg II om å lønnsjustere jordbruksfradraget.

Dette medlem foreslo videre et ekstra fradrag på 20 000 kroner for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon som et av flere tiltak for å nå målsettingen om økt økologisk produksjon.

Som en konsekvens av vedtak i forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 2 S (2013–2014) og fastsetting av rammeområde 21 (skatter, avgifter og toll) fremmer ikke Venstre konkrete lovendringsforslag i denne innstilling som vil være i strid med nevnte rammevedtak.