9.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Det foreslås at øvre grense for fiskerfradraget økes fra 150 000 til 167 000 kroner, og at satsen økes fra 30 til 34 prosent. Det vises til forslag til endring av skatteloven § 6-60 med ikrafttredelse straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

9.2 Sammendrag fra Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

Regjeringen trekker forslaget om økt fiskerfradrag, og foreslår videreføring av fradraget nominelt, i likhet med de fleste andre fradragene.

9.3 Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014).

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Prop. 1 LS (2013–2014) og opprettholder forslaget fra regjeringen Stoltenberg II om fiskerfradrag. Disse medlemmer viser til at regjeringen Stoltenberg foreslo å øke øvre grense i fiskerfradraget fra 150 000 til 167 000 og å øke satsen fra 30 til 34 prosent. Den viktigste begrunnelsen for dette er å kompensere for økningen i CO2-avgift på fiske og fangst. Disse medlemmer mener at ved ikke å øke fiskerfradraget bidrar man til å svekke lønnsomheten til fiskerinæringen og øke todelingen i norsk økonomi.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett for 2014 hvor det framgår at Venstre støtter forslaget fra regjeringen Stoltenberg II om å lønnsjustere fiskerfradraget.

Som en konsekvens av den framforhandlede budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, vil Venstre stemme subsidiært for regjeringens forslag om endring i fiskerfradraget.