Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av avtale om midlertidig anvendelse

Dette dokument

  • Innst. 152 S (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 44 S (2013–2014)
  • Dato: 26.03.2014
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 26. mars 2014

Anniken Huitfeldt

leder og ordfører