Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Hovedinnholdet i proposisjonen

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 å endre EØS-avtalen vedlegg XXII (Selskapsrett), ved å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU av 13. juni 2012 om endring av rådsdirektiv 89/666/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF og 2009/101/EF med hensyn til sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre.

Formålet med direktivet er å bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger. Det skal bli færre administrative byrder for næringslivet, og offentlig administrasjon skal styrkes ved å øke samarbeidet mellom de europeiske sentrale registrene, handelsregistrene og foretaksregistrene.

Gjennomføring av direktiv 2012/17/EU krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig etter Grl. § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og endringsdirektivet i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Direktivet skal komme til anvendelse ved grenseoverskridende fusjoner, flytting av et foretaks hovedkontor/sete og ved oppdatering av opplysninger om utenlandske avdelinger.

For å oppnå formålet med direktivet skal Europakommisjonen opprette, utvikle og drive en plattform (registersammenkoplingssystem) gjennom e-justice-portalen. De nasjonale foretaksregistrene skal koble seg til plattformen og dele foretaksopplysninger elektronisk gjennom plattformen.

1.2 Forholdet til norsk rett

Direktivet planlegges gjennomført i norsk lovgivning gjennom lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) med forskrifter. Myndigheten til å gi forskrifter med hjemmel i foretaksregisterloven er lagt til Kongen. Det følger av foretaksregisterloven § 8-1 at «enhver» har rett til å gjøre seg kjent med opplysninger som er registrert i Foretaksregisteret og få utskrift av dette. Andre lands foretaksregistre har derfor etter gjeldende rett tilgang til opplysningene i Foretaksregisteret. Det er imidlertid viktig at foretaksregisterloven endres slik at det klart og tydelig fremgår at Foretaksregisteret kan delta i informasjonsutveksling med de europeiske foretaksregistrene. Nærings- og fiskeridepartementet vil fremme en proposisjon til Stortinget med de nødvendige endringer i foretaksregisterloven.

1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Opprettelsen og den fremtidige utviklingen av plattformen og de tilpasninger i portalen som følger av direktivet, skal finansieres over unionens alminnelige budsjett. Plattformens vedlikehold og funksjon skal også finansieres over unionens alminnelige budsjett, men kan samfinansieres ved hjelp av gebyrer for tilgang til registersammenkoplingssystemet. Kommisjonen har fullmakt til å vedta samfinansiering ved bruk av gebyrer.

Hver medlemsstat skal dekke utgiftene til tilpasning av sine nasjonale registre samt vedlikehold og funksjon som følger av direktivet.

Kommisjonen er imidlertid gitt fullmakt til å gi gjennomføringsrettsakter knyttet til den tekniske utformingen av plattformen innen 7. juli 2015. Gjennomføringsrettsaktene må innlemmes separat i EØS-avtalen, og mulige økonomiske og administrative konsekvenser, særlig for Brønnøysundregistrene, vil da bli vurdert konkret.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Knut Storberget, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Ingunn Foss, Rangdi Krogstad og Charlotte Spurkeland, fra Fremskrittspartiet, Tone Heimdal Brataas, Morten Ørsal Johansen og Øyvind Korsberg, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Marit Arnstad, og fra Venstre, Pål Farstad, viser til Prop. 38 S (2013–2014) om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre.

Komiteen viser til at formålet med direktivet er å bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger, og at samarbeidet mellom de europeiske sentrale registrene, handelsregistrene og foretaksregistrene skal økes. Direktivet vurderes å være positivt for næringslivet, myndigheter og andre som har behov for oppdaterte foretaksopplysninger.

Komiteen viser til at foretak ekspanderer i økende omfang ut over landegrensene, noe som innebærer at det er økende etterspørsel etter foretaksopplysninger i forbindelse med grenseoverskridende virksomhet. Direktivet vil gjøre det enklere å utveksle foretaksinformasjon mellom foretaksregistrene i EØS-området, og vil således kunne bidra til at næringslivet, kreditorer, forretningsforbindelser, myndigheter og andre kan få raskere og enklere tilgang til oppdaterte opplysninger om hovedforetak og avdelinger i andre land.

Komiteen understreker betydningen av å bidra til forenkling og færre administrative byrder for næringslivet, og merker seg at direktivet skal bidra til nettopp dette.

For å oppnå formålet med direktivet skal Europakommisjonen opprette, utvikle og drive en plattform gjennom e-justice-portalen, og de nasjonale foretaksregistrene skal koble seg til plattformen og dele foretaksopplysninger elektronisk gjennom plattformen. Registrenes utveksling av opplysninger skal være gebyrfri for registrene, og kommisjonen er gitt fullmakt til å fastsette gebyrer etter selvkostprinsippet. Komiteen støtter dette, og vektlegger at dette ikke skal berøre de nasjonale gebyrene for foretaksopplysninger.

Komiteen merker seg videre at gjennomføringen av direktivet krever lovendring, og at regjeringen vil fremme en proposisjon til Stortinget med nødvendige endringer i foretaksregisterloven.

3. Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 20. mars 2014 oversendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse.

Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler følgende i brev av 26. mars 2014:

«Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til næringskomiteens utkast til innstilling til Prop. 38 S (2013–2014) og har ingen ytterligere merknader.»

4. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre.

Oslo, i næringskomiteen, den 27. mars 2014

Marit Arnstad

Odd Omland

leder

ordfører