4. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding til vedtak I fremmes av medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Komiteens tilråding til vedtak II fremmes av en samlet komité.

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

Stortinget finner den tidligere regjeringens arbeid med fullskala CO2-fangst og -lagring ved Mongstad-anlegget kritikkverdig.

II

Dokument 3:14 (2012–2013) – om Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering – vedlegges protokollen.