Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Knut Storberget, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Ingunn Foss, Gunnar Gundersen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen, Øyvind Korsberg og Jørund Rytman, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Geir Pollestad, og fra Venstre Pål Farstad, deler forslagsstillernes intensjon om å bidra til å redde liv på sjøen. Komiteen viser til «Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt» som Sjøfartsdirektoratet la frem i april 2012. Statistikken for drukningsulykker fra fritidsbåt viser en halvering av antall omkomne de siste 20 årene, til tross for at antall fritidsbåter i samme periode har økt. Det kommer òg frem at de to vanligste årsaker til dødsulykker i perioden 2002–2011 er kantring og fall over bord. Det finnes også mange dødsulykker hvor man ikke klarer å fastslå under hvilken bruk ulykken skjer.

Småbåtloven påbyr at fritidsbåter skal være utstyrt med flyteutstyr til alle om bord. Båtliv-undersøkelsen 2012 viser at 9 av 10 har personlig redningsutstyr til alle om bord. Over 50 pst. forteller at de alltid benytter vest om bord. Ytterligere 31 pst. sier at vest som oftest benyttes.

Komiteen mener en fortsatt satsing på å styrke kunnskap og holdninger blant småbåtbrukere er rett vei å gå. Komiteen vil vise til at Sjøfartsdirektoratet hvert år bevilger nær én million kroner til slikt arbeid og at de gjennom de siste tre år i tillegg har fått ekstra tilskudd til særskilte kampanjer, særlig vestbruk.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at tidligere nærings- og handelsminister Trond Giske nedsatte en arbeidsgruppe som skulle utrede tiltak for å redusere ulykker i fritidsbåtflåten. Flertallet viser til at arbeidsgruppen kom med en rekke tiltak, og at et klart flertall i gruppen støttet et forslag om å innføre påbud om bruk at flyteutstyr i åpne fritidsbåter i fart.

Flertallet har merket seg at Sjøfartsdirektoratets klare vurdering er at bruk av flyteutstyr i fritidsbåter er en samfunnsmessig forsvarlig investering med positiv nåverdi. Flertallet er opptatte av at man ikke skal ha dødsulykker på sjøen, og viser til at av de 34 dødsfallene som skjedde på sjøen i 2013, var det 27 som ikke hadde redningsvesten på.

Flertallet viser også til at det er flest menn mellom 40 og 60 år som omkommer i forbindelse med ulykker knyttet til fritidsbåter.

Flertallet har merket seg at Ipsos MMI i en spørreundersøkelse viser at en klar anbefaling også fra båtfolket er å få på plass påbud om redningsvest. Hele 94 pst. av kvinner og 71 pst. av menn ønsker et lovpåbud. Flertallet mener at et påbud om bruk av redningsvest i åpen båt i fart vil redde liv, og fremmer derfor forslag om en lovendring som innebærer at det innføres et slikt påbud denne sommeren. Kajakk unntas fra reglene.

Flertallet fremmer følgende forslag til vedtak:

«Vedtak til lov om endring i småbåtloven

I

I lov 26. juni 1998 nr. 47 om lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) skal § 23 nytt tredje ledd lyde:

Alle fritidsbåter skal under seilas være utstyrt med egnet rednings- og flyteutstyr til alle om bord. Kongen kan gi forskrifter om rednings- og flyteutstyr og om krav til annet utstyr, herunder om:

  • 1. kommunikasjonsutstyr,

  • 2. brannslokningsutstyr,

  • 3. annet sikkerhetsutstyr.

Ved utendørs bruk av fritidsbåt opptil åtte meter skal slikt rednings- og flyteutstyr som nevnt i første ledd, jf. annet ledd, benyttes av alle personer om bord når båten er i fart. Kongen kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om påbudet, herunder gi unntak ved bruk av fritidsbåt i konkurranse- og idrettssammenheng.

II

Loven trer i kraft straks.»