Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen, datert 26. mai 2014

Vedrørende Prop. 64 L (20l3-2014) - rettebrev

Det er avdekket en inkurie i prop. 64 L (2013-2014) om lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) som anmodes rettet:

Punkt 13.3.4, s. 67, spalte 2, annet avsnitt, setning 2, 3 og 4 erstattes med følgende (endringer i kursiv):

Direktivet pålegger medlemsstatene å gi bestemmelser om opphevelse av tilknyttede avtaler. I Norge løses slike spørsmål i samsvar med alminnelige kontraktsrettslige regler for den konkrete avtaletypen og den enkelte kontrakt. Eventuelle spørsmål om avgrensning....