Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen, datert 5. juni 2014

Vedrørende Prop. L 64 L (2013-2014) - rettebrev

Jeg viser til rettebrev datert 26. mai 2014. Det er dessverre avdekket en feil i selve forslaget til ny lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) som anmodes rettet.

Forbrukerrettighetsdirektivet omhandler to skjema; et opplysningsskjema som det er frivillig for den næringsdrivende å anvende, og et angreskjema som det er obligatorisk for den næringsdrivende å gi forbrukeren, men som det er frivillig for forbrukeren å anvende.

Dette fremgår ikke av forslaget til lovtekst, som bes rettet. Endringene er markert med kursiv i henhold til retningslinjene i Justisdepartementets veileder om lovteknikk og lovforberedelse punkt 5.7.9 om kursivering ved endring av eksisterende lov.

§ 8 annet ledd skal lyde:

Den næringsdrivende skal anses for å ha gitt opplysninger etter første ledd bokstav h, i og j dersom denne har gitt forbrukeren korrekt utfylt skjema for opplysninger om angreretten.

§ 8 fjerde ledd skal lyde:

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om standardisert angreskjema, samt om hvordan opplysningsplikten skal oppfylles, herunder at opplysninger om angreretten skal gis ved bruk av et standardisert skjema for opplysninger om angrerett.