4. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 1

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

5 898 853 000

2

Familie og forbruker

45 054 819 000

3

Kultur

10 864 418 000

4

Utenriks

37 414 323 000

5

Justis

25 394 054 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 349 195 000

7

Arbeid og sosial

400 606 592 000

8

Forsvar

38 321 701 000

9

Næring

4 171 971 000

10

Fiskeri

-136 919 000

11

Landbruk

16 744 822 000

12

Olje og energi

-111 962 762 000

13

Miljø

8 142 151 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

171 754 678 000

16

Kirke, utdanning og forskning

64 132 343 000

17

Transport og kommunikasjon

55 288 144 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

163 613 700 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

10 100 105 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 078 985 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 103 816 065 000

22

Utbytte mv.

-31 932 490 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-131 712 490 000

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 2

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 388 053 000

2

Familie og forbruker

46 157 119 000

3

Kultur

10 191 218 000

4

Utenriks

37 310 423 000

5

Justis

25 414 254 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 429 895 000

7

Arbeid og sosial

400 972 792 000

8

Forsvar

38 215 101 000

9

Næring

3 917 721 000

10

Fiskeri

-140 219 000

11

Landbruk

16 636 022 000

12

Olje og energi

-112 002 762 000

13

Miljø

8 034 751 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

171 279 078 000

16

Kirke, utdanning og forskning

64 250 021 000

17

Transport og kommunikasjon

54 349 844 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

161 715 800 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

9 752 700 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 078 985 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 101 441 565 000

22

Utbytte mv.

-31 395 990 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-131 681 867 000

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 3

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 479 653 000

2

Familie og forbruker

46 497 619 000

3

Kultur

10 306 828 000

4

Utenriks

35 498 923 000

5

Justis

25 788 254 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 823 995 000

7

Arbeid og sosial

401 264 132 000

8

Forsvar

38 338 101 000

9

Næring

4 294 721 000

10

Fiskeri

- 140 219 000

11

Landbruk

17 385 822 000

12

Olje og energi

-111 706 762 000

13

Miljø

8 471 751 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

171 907 578 000

16

Kirke, utdanning og forskning

64 538 098 000

17

Transport og kommunikasjon

55 704 144 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

163 268 300 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

9 829 520 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 258 085 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 107 099 383 000

22

Utbytte mv.

-31 700 990 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-131 786 938 000

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen gjennomgå konkurransevilkår og øvrige rammebetingelser for transportnæringen med sikte på bedrede vilkår.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen om at det innføres en ordning for 40 pst. meravskrivning de første fire årene på all fornybar kraft som inngår i sertifikatmarkedet. Ordningen får virkning fra 1. mars 2015.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen gjennomgå flyplassavgiftene, med sikte på å redusere flyplassavgiftene på flyplasser med statlig finansierte flyruter, noe som finansieres gjennom en økning på øvrige flyplasser.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av de nærmere regler for plastposeavgiften, sørge for at poser basert på bioplast unntas fra avgiften.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av de nærmere regler for plastposeavgiften, sørge for at papirposer unntas fra avgiften.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringslivets organisasjoner utrede konsekvensene av å øke omsetningsgrensen for netthandel med hensyn til tap av norsk merverdiavgift og norske arbeidsplasser.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen legge følgende kriterier til grunn for fordeling av økte bevilgninger til tapskompensasjon:

  • 70 pst. i tilleggskompensasjon for tap mellom 200–799 kr/innbygger.

  • 85 pst. i tilleggskompensasjon for tap over 800 kr/innbygger.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen innenfor kvoten for mottak av flyktninger prioritere hardt skadde flyktninger.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen legge fram et endret forslag til opplegg for korrigering av inntektsrammene til de 31 kommunene som omfattes av redusert sats for differensiert arbeidsgiveravgift. Korrigeringen av overføringene skal skje gjennom skjønnstilskuddet og slik at kommunene får beholde en vesentlig del av de innsparinger redusert arbeidsgiveravgift gir.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen fastsette kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere til 2 600 kroner ekskl. merverdiavgift for 2015.

Forslag fra Venstre:

Forslag 14

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 056 053 000

2

Familie og forbruker

44 210 619 000

3

Kultur

10 303 475 000

4

Utenriks

37 373 323 000

5

Justis

25 285 254 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 199 995 000

7

Arbeid og sosial

399 101 292 000

8

Forsvar

37 803 701 000

9

Næring

2 996 721 000

10

Fiskeri

-133 919 000

11

Landbruk

16 508 022 000

12

Olje og energi

-111 769 562 000

13

Miljø

8 398 251 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 183 392 000

15

Helse

170 157 478 000

16

Kirke, utdanning og forskning

65 813 598 000

17

Transport og kommunikasjon

54 707 444 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

162 470 000 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

9 280 300 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 088 985 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 099 158 065 000

22

Utbytte mv.

-31 954 790 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-134 078 433 000

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 15

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 428 053 000

2

Familie og forbruker

46 839 819 000

3

Kultur

10 743 988 000

4

Utenriks

39 408 182 000

5

Justis

25 414 354 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

17 333 095 000

7

Arbeid og sosial

401 554 292 000

8

Forsvar

37 123 301 000

9

Næring

4 185 170 000

10

Fiskeri

-143 919 000

11

Landbruk

16 595 022 000

12

Olje og energi

-111 588 262 000

13

Miljø

8 503 751 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

172 114 178 000

16

Kirke, utdanning og forskning

64 180 358 000

17

Transport og kommunikasjon

56 033 144 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

165 706 300 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

10 350 000 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 092 585 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 116 179 803 000

22

Utbytte mv.

-31 700 990 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-134 802 490 000