Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, datert 27. oktober 2014

Nasjonalbudsjettet 2015, Prop. 1 S (2014-2015) for Finansdepartementet og Prop. 1 S (2014-2015) Statsbudsjettet 2015 (Gul bok). Trykkfeil.

Det opplyses om følgende trykkfeil i Meld. St. 1 (2014-2015) Nasjonalbudsjettet 2015, Prop. 1 S (2014-2015) for Finansdepartementet (fagproposisjonen) og Prop. 1 S (2014-2015) Statsbudsjettet 2015 (Gul bok).

Meld. St. 1 (2014-2015), Kap 3, side 92

I siste setning står det:

"Det vil også bli kjøpt kvoter fra nye prosjekter gjennom FNs tilpasningsfond."

Det skal stå:

"Det vil også bli kjøpt kvoter fra nye prosjekter."

Meld. St. 1 (2014-2015), vedlegg 2, side 183

I tabell 2.11 er årstallinndelingen til kolonnene feil. Tabellen viser prosentvis endring fra året før for bruttonasjonalprodukt, konsumprisindeks og arbeidsledighet for hhv. 2013, 2014 og 2015.

Prop. 1 S (2014–2015) for Finansdepartementet, side 60

I andre avsnitt står det: "For 2015 føreslår departementet i samsvar med modellen ei løyving på 12,6 mill. kroner på kap. 1600, post 70." Rett beløp er 13,0 mill. kroner, og det beløpet står også i forslag til vedtak.

Prop. 1 S (2014-2015) for Finansdepartementet, side 98

Under overskriften Forenkla sjølmelding for næringsdrivende med enkle skatteforhold står det: "Kostnadsramme for prosjektet er 51,7 mill. kroner". Riktig beløp er 25,8 mill. kroner.

Prop 1 S (2014-2015) Statsbudsjettet 2015 (Gul bok), vedlegg 1

I tabellen er det oppgitt feil beløp for renter av statens forretningsdrift og øvrige inntekter av statens forretningsdrift. Dette medfører at også oppgitt beløp for overføring fra Statens pensjonsfond utland og enkelte sumtall er feil. Korrigert tabell er vedlagt.

Prop 1 S (2014-2015) Statsbudsjettet 2015 (Gul bok), vedlegg 2

I tabell 2.1 er utgifter ekskl. lån og petroleumsvirksomhet i Saldert budsjett 2014 oppgitt som 1 083 398 mill. kroner. Det korrekte beløpet er 1 086 398 mill. kroner. Videre er det oljekorrigerte overskuddet i 2013-regnskapet i tabellen oppgitt som -119 454 mill. kroner. Det korrekte beløpet er 1 -16 454 mill. kroner.

I tabell 2.8 er inntekter under departementene oppgitt som 271 108 mill. kroner i kolonnen for anslag på regnskap i 2014. Det korrekte beløpet er 27 108 mill. kroner.